Home  > Brandweer  > Aanwerving/bevordering bij de brandweer  > Brandweerman worden (V/M) - federaal geschiktheidsattest

Brandweerman worden (V/M) - federaal geschiktheidsattest

Hoe brandweerman (V/M) worden?

De procedure om brandweerman (V/M) te worden kan zeer kort als volgt geschetst worden:
 1. Behalen van een federaal geschiktheidsattest (FGA) in een opleidingscentrum voor de brandweer naar keuze.
 2. Met dit attest kan je solliciteren bij een hulpverleningszone : daar zal je bijkomende selectieproeven moeten afleggen.
 3. Van zodra je aangeworven bent zal de hulpverleningszone je inschrijven voor de opleiding brandweerman (V/M) in het opleidingscentrum.
 4. Als je slaagt voor deze opleiding kan je benoemd worden.

Federaal geschiktheidsattest (FGA) voor kandidaat-brandweermannen (V/M)

Te vervullen voorwaarden op datum van inschrijving
Om te kunnen deelnemen aan de geschiktheidsproeven voor het basiskader, voldoen de kandidaten aan de volgende voorwaarden:
 1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland.
 2. Ten minste 18 jaar oud zijn.
 3. Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen.
 4. De burgerlijke en politieke rechten genieten.
 5. In orde zijn met de dienstplichtwetten.
 6. Houder zijn van rijbewijs B.
 7. Houder zijn van een zwembrevet van minstens honderd meter.
 8. Om te kunnen deelnemen aan de lichamelijke geschiktheidsproeven dienen de kandidaten te beschikken over een medisch attest. Dit attest moet opgemaakt worden ten vroegste drie maanden voor de start van de lichamelijke proeven en verklaart dat de kandidaat in staat is de proeven af te leggen.

Inhoud proeven (al deze proeven worden georganiseerd op dezelfde dag)

De kandidaten moeten in onderstaande volgorde slagen voor de volgende geschiktheidsproeven:
 1. Een competentietest, waarbij wordt nagegaan of een kandidaat beschikt over de competenties van het niveau van het zesde jaar middelbaar beroepsonderwijs.
 2. Een operationele handvaardigheidstest, waarbij aan de hand van een aantal praktische opdrachten de basiskennis van de kandidaat van technische vakkennis en vaardigheden wordt getest.
 3. De lichamelijke geschiktheidsproeven, zoals bepaald in bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, die bestaan uit volgende onderdelen:
  1. Deel 1 - Uithoudingstest.
  2. Deel 2 - Laddertest.
  3. Deel 3 - Fysieke testbatterij (1. Optrekken, 2. Klauteren, 3. Evenwicht, 4. Gehurkt lopen, 5. Opdrukken, 6. Zeil verslepen, 7. Slang slepen, 8. Slang ophalen, 9. Trappenloop).

Behalen van het federaal geschiktheidsattest

De kandidaten die alle geschiktheidsproeven succesvol afleggen ontvangen een federaal geschiktheidsattest dat toegang geeft tot de aanwervingsproeven voor het personeel van het basiskader, die zullen georganiseerd worden in de hulpverleningszones in functie van hun vacatures. Het behalen van het attest geeft dus geen garantie op een aanstelling als personeel van de hulpverleningszones basiskader. Het afleggen van de testen is wel een vereiste voorafgaand aan elke rekruteringsprocedure.

Geldigheid van het federaal geschiktheidsattest

Het federaal geschiktheidsattest is geldig voor onbepaalde duur, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven die gelden voor twee jaar vanaf de datum van het afsluiten van het proces-verbaal van het geheel van de geschiktheidsproeven. Ten vroegste zes maanden voor het verstrijken van voormelde termijn van twee jaar, kan de kandidaat die de geldigheid van zijn federaal geschiktheidsattest wenst te verlengen voor het gedeelte van de lichamelijke geschiktheidsproeven, zich inschrijven voor de proeven.

Inschrijven

In het PIVO - opleidingscentrum voor de brandweer van Vlaams-Brabant zullen selectieproeven georganiseerd worden. De data alsook extra informatie kan je vinden op de federale website www.ikwordbrandweer.be

De inschrijvingen zullen 2 weken voor de start van de betreffende sessie waarvoor je wenst in te schrijven worden afgesloten of wanneer ze de maximum capaciteit van 90 deelnemers per sessie is bereikt. Als je het formulier correct ingevuld en verstuurd hebt, ontvang je nog een bevestigingsmail met een kopie van je ingevulde gegevens. 2 weken voor de start van de FGA-sessie waarvoor je je hebt ingeschreven, zal je nog een uitnodiging ontvangen met het exacte aanvangsuur.
Je inschrijving zal pas als geldig beschouwd worden wanneer je onderstaande documenten kan voorleggen op de dag van het FGA of reeds vooraf hebt doorgestuurd:

 • Een paspoort van BelgiĆ« of van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.
 • Rijbewijs B.
 • Medisch attest waarin verklaart wordt dat je in staat bent om de lichamelijke geschiktheidsproeven uit te voeren (maximum 3 maand oud op de dag van het FGA).
 • Attest van goed gedrag en zeden (maximum 3 maand oud op de uiterste inschrijvingsdatum).

Extra informatie

Contact

Brandweerschool, Tel. 02-454 82 33, pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be