Home  > Bestuursschool  > Leefomgeving  > Basisopleiding milieumedewerker

Basisopleiding milieumedewerker

Doelstelling

In deze opleiding krijg je inzicht in de structuur van de regelgeving, de instanties en de bevoegdheden op het vlak van milieu. Na deze opleiding ken je de belangrijkste milieu- en natuurregelgeving en kun je nuttige bronnen raadplegen. Ook omgevingsprocedures en het lezen van milieuvoorwaarden komen in deze opleiding aan bod.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers van de dienst leefmilieu die nieuw zijn of een update wensen, medewerkers van diensten die beroepshalve te maken krijgen met milieumateries en politiemensen die zich wensen te specialiseren in de milieuregelgeving. Elementaire kennis van de werking van openbare besturen volstaat om aan deze opleiding deel te nemen.

Methode en leermiddelen

Hoorcollege aangevuld met concrete voorbeelden, toepassingen, leergesprek en praktische oefeningen met gebruik van internettoepassingen.

Inhoud

Lesblok 1: milieurecht en milieubeleid.
  • Algemene situering en beginselen van het milieurecht.
  • Algemene bepalingen van het milieurecht.
Lesblok 2: omgevingsvergunning en milieuvoorwaarden.
  • Procedures en toepassingsgebied van de omgevingsvergunning.
  • Milieuvoorwaarden.
  • Praktische oefeningen.
Lesblok 3: sectorale milieuregelgeving.
  • Water, materialen en afvalstoffen, en bodem en grondwater.
  • Hinderreglementering.
  • Milieueffectrapportage.
Lesblok 4: regelgeving natuur.
  • Algemeen, gebiedsgericht, biotoopgericht en soortgericht natuurbeleid.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing voor de basisopleiding milieuwetgeving.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
najaar 2021

Duur

28 uur

Prijs

504 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be