Home  > Over de provincie  > Veiligheid  > Bijzondere veldwachters

Bijzondere veldwachters

Wat zijn bijzondere veldwachters?

Bijzondere veldwachters - embleem

Een bijzondere veldwachter

 • is een persoon die erkend is door de provinciegouverneur en aangesteld is door een overheid of een particulier.
 • heeft, in de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, een beperkte politionele bevoegdheid en kan dus een proces-verbaal opstellen.
 • moet tijdens het uitoefenen van de functie in uniform zijn, het herkenningsteken zichtbaar dragen en in het bezit zijn van een geldige legitimatiekaart voorzien van een foto en stempel van de provinciegouverneur.

Wie kan een verzoek tot erkenning van bijzondere veldwachter indienen?

Wildbeheereenheden (W.B.E.'s) en particulieren die kunnen aantonen dat ze een aaneengesloten jachtgebied bezitten van minimum 100 ha, gestelde overheden van provinciedomeinen en van openbare domeinen, alsook houders van het visrecht kunnen bij de provinciegouverneur een verzoek indienen tot erkenning van een bijzondere veldwachter.

Voorwaarden en documenten

In de bundel algemene inlichtingen 'bijzondere veldwachter' vind je de voorwaarden waaraan een kandidaat-bijzondere veldwachter dient te voldoen. Onder aanstellingsakte vind je de nodige documenten die je bij indiening van de aanvraag tot erkenning dient te voegen.

De bundel algemene inlichtingen en de aanstellingsakte vind je onderaan deze pagina.

Basisopleidingen en bijscholingen bijzondere veldwachter

Alle opleidingen moeten gevolgd worden in een door de provinciegouverneur erkende opleidingsinstelling.

Het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) mag als provinciale instelling de basisopleiding en bijscholing voor bijzondere veldwachters organiseren overeenkomstig artikel 20 van het koninklijk besluit van 10 september 2017. De politieschool van het PIVO organiseert (jaarlijks) de basisopleiding bijzondere veldwachter en de bijscholing voor bijzondere veldwachter. De organisatie gebeurt meestal in samenwerking met Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT).

Inschrijvingen en inlichtingen over de organisatie van de opleidingen?
PIVO, Poverstraat 75 - 1731 Zellik
website PIVO
pivo.politie@vlaamsbrabant.be
Tel. 02 456 89 42

Basisopleiding

Iemand die bijzondere veldwachter wil worden, is verplicht de basiscursus bijzondere veldwachter te volgen en te slagen in het examen.

De voorwaarde om te mogen starten aan de opleiding is een toelating van de provinciegouverneur waar je de opleiding wenst te volgen. Die kan je bekomen door een verzoekschrift tot toelating om deel te nemen aan de basisopleiding te richten aan de gouverneur van de provincie waar de opleidingsinstelling zich bevindt, samen met volgende documenten:

 • Een blanco uittreksel uit het strafregister model art. 596.1 niet ouder dan 3 maanden voor de start van de opleiding.
 • Een kopie van de identiteitskaart.

De kandidaat bezorgt de toelating van de provinciegouverneur aan de directeur van de erkende opleidingsinstelling in dezelfde provincie of diens aangestelde.

Data basisopleiding: momenteel is er geen opleiding gepland.

Locaties van de opleiding worden meegedeeld zodra de data gekend zijn.

Inschrijven? Kandidaten mogen zich altijd melden bij het PIVO om hun interesse voor de opleiding kenbaar te maken.

Prijs voor de basisopleiding: 900 euro

Verplichte bijscholing

Elke erkende bijzondere veldwachter die na de vervaldag van zijn/haar legitimatiekaart erkend wil blijven, dient ten vroegste twee jaar voorafgaand aan de geldigheid van de lopende erkenning (= de vervaldatum van de legitimatiekaart) de verplichte bijscholing voor bijzondere veldwachter te volgen en te slagen in het examen. Enkel de bijscholingen die gevolgd worden in een erkende opleidingsinstelling gevestigd in het Gewest waar de bijzondere veldwachter de basisopleiding gevolgd heeft, zijn geldig.
De laatste dag van de maand waarin de legitimatiekaart vervalt, wordt als referentiepunt genomen.

Bijvoorbeeld:

 • De vervaldatum van je kaart is mei 2020, dan mag de erkende bijzondere veldwachter de bijscholing volgen tussen 1 mei 2018 en 31 mei 2020.
 • Bij vervaldatum op 1 juni 2020 betekent dit dat je de bijscholing moet volgen tussen 1 juni 2018 en 30 juni 2020.

Het provinciaal instituut voor vorming en opleiding (PIVO) organiseert de verplichte bijscholing in een tweedaagse opleiding.

 • Sessies:
  • Momenteel zijn er geen sessies gepland.
 • Locatie: Provinciaal domein Halve Maan, bezoekerscentrum Webbekomsbroek, Omer Vanaudenhovenlaan 48, 3290 Diest.
 • Inschrijven is verplicht en kan via de website van het PIVO
 • Prijs voor bijscholing: 250 euro
 • Vragen en informatie over de opleiding en inschrijving:

Vernieuwen legitimatiekaart

Minimum 2 maanden voor de vervaldatum van de legitimatiekaart, bezorgt de bijzondere veldwachter volgende documenten

 • een blanco uittreksel uit het strafregister model art. 596.1 niet ouder dan 3 maanden voor de vervaldatum van de geldigheidsduur van de legitimatiekaart.
 • het attest van slagen in de verplichte bijscholing bijzondere veldwachter, niet ouder dan 2 jaar voorafgaand aan de geldigheidstermijn van de lopende erkenning.
 • bijlage 12 ter controle van de bestaande gegevens en ondertekend door de aansteller(s).
 • huidige legitimatiekaart.

Let op!  Een aanvraag tot verlenging van de geldigheid van een erkenning ingediend buiten de termijn van 2 maanden wordt beschouwd als niet geldig (artikel 11 KB van 10 september 2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachter).

De bijzondere veldwachter die de nodige documenten niet kan voorleggen, is verplicht de originele aanstellingsakte, de legitimatiekaart, binnen 10 werkdagen na vervaldatum van de legitimatiekaart, te sturen aan de provinciegouverneur, t.a.v. mevrouw Els Saerens, dienst maatschappelijke veiligheid, Provincieplein 1 te 3010 Leuven. Hun erkenning wordt ambtshalve beëindigd.

Vragen voor meer informatie

Vragen over indiening aanvraagdossier tot erkenning

Vragen over opleidingsdata en inschrijvingen

Vragen over jacht, jachtexamen, jachtovertredingen …

Vragen over jachtplannen

 • Departement kanselarij en bestuur, Besluitvorming Vlaamse Regering, Vlaamse dienst van de gouverneurs, Cel Jacht, jacht.vlaams-brabant@vlaanderen.be Tel. 016 66 62 30 of 016 66 62 84
Naar boven