Home  > Over de provincie  > Veiligheid  > Bijzondere veldwachters

Bijzondere veldwachters

Wat zijn bijzondere veldwachters?

Bijzondere veldwachters - embleem

Een bijzondere veldwachter is een persoon die erkend is door de provinciegouverneur en aangesteld is door een overheid of een particulier.

De bijzondere veldwachter heeft, in de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, een beperkte politionele bevoegdheid en kan dus een proces-verbaal opstellen.
Tijdens het uitoefenen van de functie moet de bijzondere veldwachter in uniform zijn, het herkenningsteken zichtbaar dragen en in het bezit zijn van een geldige legitimatiekaart voorzien van een foto en stempel van de provinciegouverneur.

Wie kan een verzoek tot erkenning van een bijzondere veldwachter indienen?

Wildbeheereenheden (W.B.E.'s) en particulieren die kunnen aantonen dat ze een aaneengesloten jachtgebied bezitten van minimum 100 ha, gestelde overheden van provinciedomeinen en van openbare domeinen, alsook houders van het visrecht kunnen bij de provinciegouverneur een verzoek indienen tot erkenning van een bijzondere veldwachter.

Voorwaarden en documenten

In de bundel algemene inlichtingen 'bijzondere veldwachter' vind je de voorwaarden waaraan een kandidaat-bijzondere veldwachter dient te voldoen. Onder aanstellingsakte vind je de nodige documenten die je bij indiening van de aanvraag tot erkenning dient te voegen. 

Weldra verschijnen de aangepaste versies van de bundel algemene inlichtingen en aanstellingsakte onderaan deze pagina.

Basisopleidingen en bijscholingen bijzondere veldwachter

Alle opleidingen moeten gevolgd worden in een door de provinciegouverneur erkende opleidingsinstelling. 

Het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) werd erkend als opleidingsinstituut voor de basisopleiding en bijscholingen voor bijzondere veldwachters overeenkomstig artikel 5 § 1 van het koninklijk besluit van 8 januari 2006.
De politieschool van het PIVO organiseert (jaarlijks) de basisopleiding bijzondere veldwachter en de bijscholing voor bijzondere veldwachter. De organisatie gebeurt meestal in samenwerking met Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT).

Inschrijvingen en inlichtingen over de organisatie van de opleidingen?
PIVO
Poverstraat 75
1731 Zellik – website Pivo
pivo.politie@vlaamsbrabant.be

Tel. 02 02 456 89 42

Basisopleiding

Iemand die bijzondere veldwachter wil worden, is verplicht de basiscursus bijzondere veldwachter te volgen en te slagen in het examen.

De voorwaarden om te mogen starten aan de opleiding zijn:

•    Een schriftelijke overeenkomst met de toekomstige aansteller.
•    Een blanco uittreksel uit het strafregister model art. 596.1 niet ouder dan 3 maanden voor de start van de opleiding.

Data basisopleiding

  • van dinsdag 12 september 2017 om 17:30u tot 14 oktober 2017
  • alle lessen vinden op avonden en zaterdagen plaats

Locaties
De meeste in het provinciaal domein Halve Maan te Diest, enkele in Genk en Zonhoven 

Data examens
De examens zijn gepland tussen dinsdag 17 oktober en vrijdag 27 oktober 2017. De proclamatie is gepland op 17 november 2017 te Diest om 19:00u

Inschrijven
Kandidaten moeten zich inschrijven vóór 1 juli 2017

Prijs
Prijs voor de basisopleiding: 800 euro

Verplichte bijscholing

Elke erkende bijzondere veldwachter die na de vervaldag van zijn/haar legitimatiekaart erkend wil blijven, dient ten vroegste in het laatste jaar voor de vervaldatum van de legitimatiekaart de verplichte bijscholing voor bijzondere veldwachter te volgen en te slagen in het examen. Enkel de bijscholingen georganiseerd door een erkende opleidingsinstelling van de provincie waar de bijzondere veldwachter optreedt, zijn geldig.
De laatste dag van de maand waarin de legitimatiekaart vervalt, wordt als referentiepunt genomen.

Bijvoorbeeld:

  • De vervaldatum van uw kaart is mei 2018, dan mag de erkende bijzondere veldwachter de bijscholing volgen tussen 1 mei 2017 en 31 mei 2018.
  • Bij vervaldatum op 1 juni 2018 betekent dit dat hij de bijscholing moet volgen tussen 1 juni 2017 en 30 juni 2018.
Het provinciaal instituut voor vorming en opleiding (PIVO) organiseert de verplichte bijscholing in een tweedaagse opleiding op twee momenten, telkens van 8:30u tot 16:30u.

Sessie 1:

Eerste lesdag: 19 mei 2017
Tweede lesdag: 20 mei 2017
Locatie: PIVO - Poverstraat 75 - 1731 Asse

Sessie 2:

Eerste lesdag: 17 november2017 in het Provinciedomein Halve Maan Omer Vanaudenhovelaan 48 3290 Diest
Tweede lesdag: 18 november 2017 in het MK Zuid (oude militaire depot) Jacob Lenaertstraat 3520 Zonhoven.


Inschrijven is verplicht en kan via de website van het PIVO

Vragen en informatie over de opleiding en inschrijving:

Vernieuwen legitimatiekaart

Maximum 3 maanden en minimum 1 maand voor de vervaldatum van de legitimatiekaart, bezorgt de bijzondere veldwachter volgende documenten 

  • een blanco uittreksel uit het strafregister model art. 596.1 niet ouder dan 3 maanden voor de vervaldatum van de geldigheidsduur van de legitimatiekaart
  • het attest van slagen in de verplichte bijscholing bijzondere veldwachter, 
  • bijlage 12 ter controle van de bestaande gegevens en ondertekend door de aansteller(s)
  • huidige legitimatiekaart
De bijzondere veldwachter die de nodige documenten niet kan voorleggen, is verplicht de originele aanstellingsakte, de legitimatiekaart en het herkenningsteken (badge), binnen 10 werkdagen na vervaldatum van de legitimatiekaart, te sturen aan de provinciegouverneur, t.a.v. mevrouw Els Saerens, dienst maatschappelijke veiligheid, Provincieplein 1 te 3010 Leuven. Hun erkenning wordt ambtshalve beëindigd.


Vragen voor meer informatie

Vragen over indiening aanvraagdossier tot erkenning

•    Els Saerens, Tel. 016 - 26 78 45 , bijzondere.veldwachter@vlaamsbrabant.be
•    Kaat Boon, Tel. 016 26 78 04, bijzondere.veldwachter@vlaamsbrabant.be

Vragen over opleidingsdata en inschrijvingen

•    PIVO, Poverstraat 75 - 1731 Asse, pivo.politie@vlaamsbrabant.be

Vragen over jacht, jachtexamen, jachtovertredingen …

•    Het agentschap voor natuur en bos, website Natuur en bos

Vragen over jachtplannen

•    Departement kanselarij en bestuur, Besluitvorming Vlaamse Regering, Vlaamse dienst van de gouverneurs, Cel Jacht, jacht.vlaams-brabant@vlaanderen.be Tel. 016 666 230 of 016666284


Nieuws

Legitimatiekaart houden tot ontvangst nieuwe kaart

De bijzondere veldwachters mogen voorlopig hun huidige legitimatiekaart behouden.

Alle nieuwsberichten

Naar boven