Home  > Over de provincie  > Kennismaking  > Grondgebied en kaartmateriaal  > Geoloketten en geoservices

Geoloketten en geoservices

Digitale geografische informatie

De GIS-cel van de provincie Vlaams-Brabant bundelt enkele geoloketten voor burgers en besturen met geografische informatie.


Luchtfoto

Geoloket luchtfoto
 • Luchtfoto
 • Stratenplan
 • Fusiegemeenten

Raadplegen

Kadasterplan

Geoloket kadasterplan
 • Percelen en gebouwen
 • Adressen
 • Luchtfoto, topografische kaart, GRB-basiskaart

Raadplegen

Atlas der buurtwegen

Geoloket atlas buurtwegen
 • Atlas buurt- en voetwegen (wijzigingen, tabellen, overzichts-en detailplannen)
 • Percelen, gebouwen en bestemmingen
 • Luchtfoto, topografische kaart, stratenplan, GRB-basiskaart

Raadplegen

Atlas der waterlopen

Geoloket atlas waterlopen
 • VHA waterlopen, Geografische indeling van de watersystemen
 • Atlas der Waterlopen 1950 (atlaspunten, tabellen, detailplannen)
 • Digitaal Hoogtemodel, luchtfoto, topografische kaart, stratenplan, GRB-basiskaart

Raadplegen

Waterlopen

Geoloket waterlopen
 • VHA waterlopen, Geografische indeling van de watersystemen, Watertoets
 • Atlas der Waterlopen 1950
 • Percelen, gebouwen, adressen, bestemmingen, Vlaams Ecologisch Netwerk
 • Digitaal Hoogtemodel, luchtfoto, topografische kaart, stratenplan, GRB-basiskaart

Raadplegen

Mobiliteit

Geoloket mobiliteit
 • Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk
 • Fietsknooppuntennetwerk en fietsroutenetwerk
 • Ongevallocaties
 • Scholen, welzijnsvoorzieningen, openbaar vervoer, bedrijventerreinen
 • Luchtfoto, topografische kaart, stratenplan, GRB-basiskaart

Raadplegen

Trage Wegen - Interprovinciale databank

Geoloket - Trage wegen
 • Trage Wegen: Gemeentelijke Inventaris, Fotolocaties
 • Atlas Buurt- en voetwegen
 • Luchtfoto, topografische kaart, stratenplan, GRB-basiskaart

Raadplegen

Karteringsroosters

Geoloket karteringsroosters
 • Indeling volgend NGI-kaartbladen (topografische kaart), UTM-hokken en IFBL-hokken
 • Percelen en adressen
 • Luchtfoto, topografische kaart, stratenplan, GRB-basiskaart

Raadplegen

Ruimtelijke Ordening

Geoloket Ruimtelijke Ordening
 • Planologische context (gemeentelijke, provinciale en gewestelijke RUP's, BPA's, Gewestplan)
 • Recht van voorkoop, WUG-atlas, bedrijventerreinen
 • Water, natuur, mobiliteit, landbouw, landschap en erfgoed
 • Percelen, gebouwen en adressen
 • Luchtfoto, topografische kaart, stratenplan, GRB-basiskaart

Raadplegen

Eikenprocessierups

Geoloket - Eikenprocessierups
 • Melden van nesten (door iedereen)
 • Melden van bestrijding (door gemeentebesturen en brandweer)
 • Toegestane bestrijdingsmethode nagaan via gebieden waar Bacillus thuringiensis zeker niet of mits voorwaarden mag gebruikt worden
 • VHA-waterlopen, digitaal hoogtemodel, luchtfoto, topografische kaart, stratenplan, GRB-basiskaart

Raadplegen

Landbouw

Geoloket - Landbouw
 • Landbouwpercelen en -infrastructuur
 • Beheerovereenkomsten VLM (variabele en vaste)
 • Landbouwstreken en ruilverkavelingsgebied
 • Analyse agrarisch gebruik en agrarisch gebied per gemeenten
 • Andere themadata relevant voor landbouwbeleid (bodem en erosie, waterlopen, planologische context, situeringslagen,...)

Raadplegen

Geoservices

Voor een aantal provinciale datasets zijn geoservices beschikbaar. Lokale besturen en andere geïnteresseerden kunnen deze geoservices inladen in een GIS-software waardoor ze steeds over de meest actuele toestand van de datasets beschikken. Je kan de info en metadata bekijken via geopunt.be:

Extra informatie

Contact

GIS Vlaams-Brabant, Tel. 016 26 79 34, gis@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Trage wegen

Naar boven