Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Wie bestuurt de provincie  > Provincieraad  > Bevoegdheden en werking

Bevoegdheden en werking

Welke bevoegdheden heeft de provincieraad?

Provincieraad Provincie Vlaams-Brabant (2016) [JPG, 539,29 KB]
  • Wetgevend:
    De provincieraad is het wetgevende orgaan van het provinciebestuur. De raad bepaalt het beleid van de provincie en kan reglementen en besluiten goedkeuren.
  • Controlerend:
    De provincieraad controleert de deputatie, zoals het parlement de regering controleert.
  • Opgelegde taken:
    De provincieraad kan over een aantal onderwerpen vergaderen die door de hogere overheid worden opgelegd. Zo geeft de provincieraad bijvoorbeeld advies over bepaalde plannen van de Vlaamse overheid.

Vragen aan de deputatie

Raadsleden hebben het recht aan de deputatie mondelinge of schriftelijke vragen te stellen. Dit laat hen toe om hun controletaak uit te oefenen. De vragen (en hun antwoorden) zijn na te lezen in het Bulletin van Vragen en Antwoorden.

Deontologie voor raadsleden

De provincieraad heeft op 2 oktober 2007 de "Deontologische code voor de provincieraadsleden van Vlaams-Brabant" goedgekeurd.

De deontologische code van de provincieraadsleden van de provincie Vlaams-Brabant is het geheel van beginselen, gedragsregels en gebruiken die de provincieraadsleden, hun persoonlijke medewerkers en fractiemedewerkers en elke derde persoon die in hun opdracht handelt, als leidraad nemen bij de uitoefening van hun mandaat.

De deontologische code geldt zowel voor de individuele provincieraadsleden als voor de groep van raadsleden als zij collectief optreden.

De deputatie heeft eveneens een aparte deontologische code goedgekeurd.

Naar boven