Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Wie bestuurt de provincie  > Provinciegouverneur

Provinciegouverneur

Wie is provinciegouverneur van Vlaams-Brabant?

Lodewijk De Witte is van bij het ontstaan van onze provincie provinciegouverneur van Vlaams-Brabant.

Welke taken heeft de provinciegouverneur?

Lodewijk De Witte, gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant
  • Vertegenwoordiger of "commissaris" van de federale en Vlaamse regering in onze provincie. Hij houdt toezicht op de lokale besturen (o.a. de gemeenten en OCMW's). Burgers met klachten over de werking van hun lokaal of provinciebestuur kunnen bij de provinciegouverneur terecht.
  • Heeft een belangrijke taak in de uitvoering van allerhande wetten en decreten. Hij ziet erop toe dat die regels correct worden nageleefd.
  • Voorzitter van de deputatie. Hij is niet stemgerechtigd, behalve in die gevallen waarin de deputatie een rechtsprekende taak uitoefent.
  • Handhaven van de openbare orde en veiligheid. Hij co├Ârdineert hulpacties bij grote rampen.

Kabinetschef

Tom Troch

Publicaties

Terug- en vooruitkijken

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte bespreekt zijn ervaringen met 25 jaar provinciebestuur Vlaams-Brabant.

Alle publicaties

Naar boven