Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Vragen, openbaarheid en klachten  > Provinciaal archief

Provinciaal archief

Wat vind je in het archief van de provincie terug?

Het archief van de provincie Vlaams-Brabant omvat hoofdzakelijk documenten en dossiers van na de splitsing van het unitaire Brabant in 1995, afkomstig van de provinciale beleidsorganen en diensten.

Het archief bestaat uit stukken van algemene aard (processen-verbaal van de provincieraad, notulen van de deputatie, provinciale begrotingen en rekeningen, …) en uit dossiers aangelegd door de provinciale diensten.

Ouder archief

De archieven van de voorlopers van de provincie Vlaams-Brabant worden in principe bewaard in het Rijksarchief te Brussel en kunnen daar opgevraagd en ingekeken worden.

Een aantal stukken, daterend van vóór 1995, kwamen niet in het Rijksarchief terecht, maar zijn – omwille van het administratieve nut voor de provinciale administratie – terug te vinden in het archief van de provincie Vlaams-Brabant.

Een overzicht van de belangrijkste reeksen:

  • dossiers ARAB (milieuvergunningen), nadien dossiers PMVC, vanaf ca. 1930
  • dossiers bouwberoepen, vanaf 1962
  • dossiers machtigingen waterlopen, vanaf 1965
  • atlassen van de onbevaarbare waterlopen, inclusief de bijbehorende beschrijvende tabellen en atlassen van de buurtwegen, inclusief de wijzigingen hierop, 1877, 1947 en 1950
  • dossiers akten verleden voor de gouverneur, akten inneming voor provinciale wegen en waterlopen, ca. 1829-1995
  • gemeenteraadsverkiezingen en OCMW-raadsverkiezingen, 1976-1995

Archiefstukken raadplegen

Wil je archiefstukken inkijken, dien je vooraf wel toestemming tot inzage aan te vragen bij de provinciegriffier.
De raadpleging van het archief van de provincie Vlaams-Brabant is gratis. Voor kopieën gelden de tarieven die gehanteerd worden in het kader van het inzagerecht. Je kan de archiefstukken elke werkdag van 8.30 uur tot 17 uur raadplegen in de leeszaal van de bibliotheek van het provinciehuis.

Adres en bereikbaarheid

Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Route- en grondplan provinciehuis Leuven [PDF, 1 blz, 131,76 KB]

Extra informatie

Contact

Dienst informatiebeleid, Tel. 016 26 71 73, informatiebeleid@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Openbaarheid en inzagerecht

Externe websites

Rijksarchief te Anderlecht

Naar boven