Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Vragen, openbaarheid en klachten  > Klachten

Heb je een klacht over een provinciale dienst?

Klachten indienen

Ben je ontevreden over de uitgevoerde handelingen of de werking van onze provinciale diensten? Dan kan je hierover een klacht indienen.

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over de wijze waarop de provinciale administratie in een bepaalde aangelegenheid heeft gehandeld of zich heeft gedragen. Een handeling van een persoon die werkt onder de verantwoordelijkheid van de provincie wordt beschouwd als een handeling van de provincie.

Een klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen om ontvankelijk te zijn

  • Je moet je naam en adres bekend maken. Anonieme klachten worden niet behandeld.
  • De feiten waarop de klacht betrekking heeft, moeten duidelijk zijn omschreven. In geval van onduidelijkheid of vaagheid, zal de klachtenbehandelaar je vragen om de nodige verduidelijking te geven binnen 10 kalenderdagen na het verzoek hiertoe.
  • De klacht moet handelen over een materie waarvoor de provincie Vlaams-Brabant bevoegd is. Heb je een klacht voor een andere instantie, raadpleeg dan de contactgegevens.
  • De feiten waarop de klacht betrekking heeft, mogen niet langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden.
  • De klacht mag niet gaan over feiten waarover je al een klacht hebt ingediend, tenzij nieuwe feiten aan het licht komen.
  • Indien er een gerechtelijke of administratieve procedure is ingezet of voorzien, moet die gevolgd worden.
  • De klacht mag niet handelen over beleidsbeslissingen of beleidsvoornemens.
Verdere details vind je in het klachtenreglement.

Reglement klachtenbehandeling [PDF, 2 blz, 117,45 KB]

Procedure

Je kan een klacht indienen door het klachtenformulier in te vullen. Als je het formulier volledig hebt ingevuld:

  • krijg je een bevestigingsmelding en komt je klacht terecht bij een klachtenbehandelaar die niet bij de feiten betrokken was waarop de klacht betrekking heeft;
  • onderzoekt de klachtenbehandelaar of je klacht voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden;
  • onderzoekt de behandelaar de klacht binnen 45 kalenderdagen, als je klacht ontvankelijk is. Indien het niet mogelijk is om binnen die termijn de klacht af te handelen, word je daarvan op de hoogte gebracht.

Contact

Klachtenambtenaar, tel. 016 26 77 44

Extra informatie

Klachtenformulier

Velden met een * moet je invullen.

Rechtstreekse link naar het invulformulier.

Wij respecteren jouw privacy: www.vlaamsbrabant.be/privacy

Naar boven