Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Rol van de provincie

De rol van de provincie

Missie, visie en waarden

Missie

De provincie Vlaams-Brabant werkt als modern streekbestuur actief aan de duurzame ontwikkeling van de regio voor alle inwoners.

Visie

Vanuit haar gunstige ligging, heeft Vlaams-Brabant de ambitie om zich verder te ontwikkelen als een economisch sterke, internationaal gerichte en duurzame regio. Het provinciebestuur zal daartoe een vernieuwend en geïntegreerd beleid uitwerken, samen met de lokale besturen en het middenveld, om het welzijn en de levenskwaliteit van alle inwoners te bevorderen.

Waarden en principes

 • Klantgericht
  Onze klant is net een individuele burger, maar evengoed de hele samenleving in de provincie. We werken steeds met respect en vriendelijkheid ten opzichte van de klant. We denken met de klant mee en we zorgen voor een snelle dienstverlening. Dat is servicegerichtheid. Het algemeen belang primeert, en dit betekent dat we soms de klant moeten teleurstellen in zijn vraag.

 • Betrouwbaar
  Het provinciebestuur is een democratisch bestuur met een duidelijke beleidsvisie. Dit betekent dat wij als een transparante organisatie werken en waken over rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. De burger en de samenleving kunnen erop rekenen dat wat wij ook doen, wij op een correcte en integere manier doen.

 • Betrokken
  Het provinciebestuur en zijn medewerkers zijn betrokken bij hun opdrachten. Zij leven en denken mee met de behoeften van hun klanten, zij zijn gemotiveerd om hen ten dienste te staan en zij hebben een grote betrokkenheid bij de hele Vlaams-Brabantse samenleving. De provincie heeft oog voor het welzijn en de motivatie van zijn medewerkers, iedereen draagt zijn motivatie, enthousiasme en waardering op elkaar over.

 • Doelmatigheid
  Doelmatigheid betekent dat de doelstellingen ook effectief worden bereikt en dit op een efficiënte manier.

Manifesto

De provincie Vlaams-Brabant is een ontmoetingspunt waar vele werelden samenkomen. Een creatieve smeltkroes waarin culturen, talenten en meningen samengaan en kruisbestuiven. Sommigen zijn op doorweg, vele blijven er plakken. Iedereen is welkom.

Manifesto - Provincie Vlaams-Brabant kruispunt van vele werelden [PDF, 1 blz, 22,24 KB]

De provincie en andere overheden

Hoeveel gemeenten en administratieve arrondissementen telt Vlaams-Brabant?

Vlaams-Brabant telt 65 steden en gemeenten, verdeeld over 2 arrondissementen:

 • het arrondissement Halle-Vilvoorde
 • het arrondissement Leuven.

De stad Leuven is provinciehoofdplaats.

De provinciegouverneur als link met de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid heeft een aantal opdrachten rond toezicht op lokalen besturen toevertrouwd aan de provinciegouverneur en stelt hiervoor Vlaamse ambtenaren ter beschikking in het Agentschap voor Binnenlands bestuur afdeling Vlaams-Brabant.

De provinciegouverneur als link met de federale overheid

De federale overheid heeft een aantal opdrachten toevertrouwd aan de provinciegouverneur en stelt hiervoor federale ambtenaren ter beschikking in de afdeling Vlaams-Brabant. Naast een aantal algemene zaken gaat het in hoofdzaak om taken in verband met politie en openbare orde en noodplanning en noodhulpverlening.

Waarom heeft Vlaams-Brabant ook een adjunct van de gouverneur?

De (Franstalige) adjunct van de gouverneur houdt toezicht op het taalgebruik in de (faciliteiten)gemeenten. Deze functie werd gecreëerd bij de splitsing van de provincie Brabant en dient als Franstalig tegengewicht tegen de Nederlandstalige provinciegouverneur. Valérie Flohimont is adjunct van de gouverneur, zij maakt formeel geen deel uit van het provinciebestuur Vlaams-Brabant, maar is - samen met haar medewerkers - gehuisvest in het provinciehuis. 
Brussel heeft een (Nederlandstalige) vice-gouverneur als tegengewicht voor de Franstalige gouverneur van Brussel.

Gebiedsgericht streekbestuur en het provinciedecreet

Waarom gebiedsgericht werken?

Heel wat kwesties zijn complex, omdat de oplossing samenwerking vraagt van verschillende bestuursniveaus (Vlaamse overheid, provincie, gemeente) en/of tegelijkertijd ook verschillende beleidsdomeinen aanbelangt (bv. water, landbouw en toerisme, mobiliteitsproblemen rondom steden, ...). Veel problemen, die eigen zijn aan een bepaald gebied, kunnen maar worden opgelost als de versnipperde bevoegdheden van verschillende partners worden samengebracht om een gezamenlijke oplossing te bedenken.

Wat zegt het provinciedecreet?

Het provinciedecreet bevat talrijke bepalingen over de werking van de provincie maar omschrijft ook wat de provinciale belangen precies inhouden.

 1. Bovenlokale taakbehartiging  die aangelegenheden van lokaal gemeentelijk belang overstijgt, voor zover ze streekgericht blijft en gericht is op realisaties binnen de grenzen van het grondgebied van de provincie.
 2. Ondersteunende taken op verzoek van andere overheden.
 3. Gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen in een regio, met inbegrip van samenwerkingsverbanden met of zonder rechtspersoonlijkheid, binnen de grenzen vastgesteld door de Vlaamse regering.

Extra informatie

Contact

Naar boven