Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Rol van de provincie

Rol van de provincie

Missie, visie, waarden en manifesto

De provincie Vlaams-Brabant is een democratisch streekbestuur ten dienste van haar burgers. Ze probeert hun persoonlijke levenskwaliteit te verbeteren alsook de duurzaamheid van de samenleving.

Provincie en andere overheden

België heeft een ingewikkelde staatsstructuur. De provincie bevindt zich op het zogenaamde intermediaire bestuursniveau, tussen de federale en Vlaamse overheid enerzijds en de steden en gemeenten anderzijds.

Gebiedsgericht streekbestuur

Problemen die eigen zijn aan een bepaald gebied, kunnen slechts worden opgelost als de versnipperde bevoegdheden worden samengebracht om een gezamenlijke oplossing te vinden. Uw provinciebestuur coördineert deze samenwerkingen.

Provinciedecreet

Artikel 41 van de Grondwet stelt dat de provincies bevoegd zijn voor de regeling van provinciale belangen. Het provinciedecreet omschrijft die provinciale belangen en regelt het wettelijk kader waarbinnen het provinciebestuur werkt.

Niet-provinciale taken

Van sommige taken wordt ten onrechte gedacht dat ze door de provincie worden uitgevoerd. We zetten u graag op het juiste spoor.

Vereniging van Vlaamse provincies (VVP)

De VVP is de go between tussen provinciebesturen en hogere overheden, een platform voor samenwerking tussen de 5 Vlaamse provinciebesturen, en stimulator van vernieuwingsprocessen.

Naar boven