Aansnijden woonuitbreidingsgebieden

Wil je een stedenbouwkundige vergunning voor woningbouw of een verkaveling in een woonuitbreidingsgebied? Dan heb je eerst een principieel akkoord van de deputatie nodig.

Voor ontwikkelingen door sociale woonorganisaties gelden andere voorwaarden. (zie Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, Art. 5.6.6)

Snel naar

Wat zijn woonuitbreidingsgebieden of WUG’s?

Woonuitbreidingsgebieden zijn reservezones om aan zeer specifieke woonnoden tegemoet te komen of om bijkomende woningen te realiseren als het reeds bestemde woongebied ontoereikend blijkt.

Maatschappelijke evoluties voorspellen dat de meeste woongebieden in voldoende woningen zullen kunnen voorzien. De rand rond Brussel is echter vrijwel de enige Vlaamse regio waar het bestaande woongebied ontoereikend is.

Procedure principieel akkoord deputatie

Het principieel akkoord van de deputatie bevestigt dat jouw geplande ontwikkeling in een woonuitbreidingsgebied past in het woonbeleid, zoals vormgegeven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en in andere openbare beleidsdocumenten. Daarvoor zal de deputatie jouw aanvraag toetsen aan het provinciaal kader.

Een gemiddelde aanvraag tot principieel akkoord duurt 4 maanden omwille van de adviesvereiste van het betrokken gemeentebestuur.

We raden je daarom aan zo vroeg mogelijk je aanvraag met ons informeel (ruimtelijkeplanning [at] vlaamsbrabant.be (via e-mail)) af te toetsen:

  • Om samen te bekijken of het beoogde woonuitbreidingsgebied bespreekbaar is voor ontwikkeling en onder welke voorwaarden.
  • Om te vermijden dat we het dossier nog sterk moeten bijsturen.

Vanaf het principieel akkoord door de deputatie is afgeleverd, kan er een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend worden bij het betrokken gemeentebestuur.

Provinciaal kader

Gedetailleerde info over welke afwegingscriteria de deputatie hanteert bij het beoordelen van je aanvraag, vind je in onderstaand document.

Benodigde documenten

Om je aanvraag voor een principieel akkoord volledig te kunnen toetsen aan het provinciaal kader moet die voldoende informatie bevatten. Minimaal moet je aanvraag volgende gegevens bevatten:

  • Situering
  • Beoogd woonprogramma (aantal woningen en doelgroepen)
  • Inrichtingsplan of inrichtingsopties
  • Inbedding in ruimtelijke structuur van de omgeving (buurt, wijk, kern, …)

Alleen als je aanvraag volledig is, gaan we over tot beoordeling.

Gemeentelijk advies

We vragen advies over de aanvraag tot principieel akkoord aan de gemeente met het verzoek informatie te geven over:

  • De bebouwbare gebieden in de omgeving en de haalbaarheid van de ontwikkeling ervan.
  • De planning en de realiseerbaarheid van het sociaal objectief en de eventuele interferentie van de ontwikkeling met het (sociaal) woonbeleid.

Houd hier rekening mee bij de aanvraag.

Meer weten over aansnijden woonuitbreidingsgebieden?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

ruimtelijkeplanning [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.