Stedenbouwkundige verordeningen

Een stedenbouwkundige verordening vormt een aanvulling op de regels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en legt bijkomende regels vast over hoe je mag bouwen. Een verordening kan gelden voor heel Vlaanderen, of op provinciaal of gemeentelijk niveau.

Snel naar

Wat is een stedenbouwkundige verordening?

Een stedenbouwkundige verordening is een aanvulling op de regels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Ze legt bijkomende regels vast over hoe je mag bouwen. Een verordening kan gelden voor heel Vlaanderen of op provinciaal of gemeentelijk niveau.
 

Hemelwaterverordeningen

Wil je bouwen, herbouwen of een gebouw uitbreiden? Hou dan rekening met de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening over hemelwaterputten, infiltratie voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater.

Lees meer over deze gewestelijke stedenbouwkundige hemelwaterverordening

Wil je een verharding aanleggen, heraanleggen of uitbreiden? Hou dan rekening met de provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot verhardingen.

Ga als volgt te werk:

  • Ga na of aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voldaan is.
    Gebruik hiervoor de 'aanstiplijst hemelwater' van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening die je bij je omgevingsvergunningaanvraag voegt. Via het watertoetsinstrument kan je nagaan of een project de watertoets doorstaat.
  • Als hemelwater door of naast de verharding in de bodem infiltreert, voldoe je automatisch aan de provinciale hemelwaterverordening.

Onderstaande verordening over de afvoer van hemelwater treedt in werking op 1 januari 2024:

Verordening overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen

Wil je een gracht of een onbevaarbare waterloop van 2de of 3de categorie overwelven? Of hem inbuizen om je perceel toegankelijk te maken?

Hou er dan rekening mee dat deze werken vergunningsplichtig zijn. De provinciale stedenbouwkundige verordening ‘overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen’ stelt hiervoor de regels vast.

Nog een vraag over stedenbouwkundige verordeningen?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

water [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.