Strategisch project Zennevallei

We maken de Zennevallei tussen Lembeek (Halle) en Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw) klaar voor de toekomst en stemmen hiervoor natuur, wonen én economie beter op elkaar af.

Snel naar

Wat willen we bereiken?

Samen werken we aan een aangename plek om te wonen, werken en genieten van een Zennevallei die weer ruimte biedt aan water en natuur rekening houdende met:

 • Klimaatverandering
 • Demografische groei
 • Versnippering van de ruimte
 • Nood aan zuinig ruimtegebruik

Hoe doen we dit?

Bouwen aan de vallei van de Zennebeemden door:

 • Het Zennepad te maximaliseren en verbindingen te maken tussen het centrum van Ruisbroek en Drogenbos voor traag verkeer.
 • Meer ruimte te creëren voor de Zenne, met een landschap met droge en natte zones, stromend en stilstaand water en hoog- en laangstambegroeiing.
 • Kansen te creëren voor korteketen landbouw.
 • Natuurgebieden rond de Zenne meer zichtbaar te maken.
 • Het landschap waar mogelijk en nodig te gebruiken voor waterberging.
 • Het lawaai van de ring beter te milderen.

 

Herinrichten van de bedrijvenzone Drie Fonteinen door:

 • Een nieuwe brug over het kanaal te voorzien.
 • De Bergensesteenweg opnieuw aan te leggen.
 • De overstroming van de Zuunbeek aan te pakken.

 

Voorzien van een 8 hectare groot park voor Lembeek door:

 • Laaggelegen, onbebouwde industriegronden een groenbestemming te geven met mogelijkheden voor recreatie en waterberging.
 • Bestaande natuur in de omgeving te verbinden.
 • Aangenaam groengebied voor bewoners en werknemers te creëren.
 • Park aansluiten op het wandel- en fietsnetwerk langs het kanaal.
 • Regionale bedrijventerrein beter inrichten en nieuwe mogelijkheden bieden aan bedrijven.

 

Toekomstvisie voor Lot en bedrijvenzone Laekebeek:

 • Ruimtelijke uitdaging aanpakken:
  • doorgaand vrachtverkeer in centrum Lot met een nadelig effect op de woonkwaliteit en verkeersveiligheid.
  • gebrek aan groene bufferzones en publiek groen in het centrum van Lot en aan de bedrijvenzone.
  • verduurzaming van de bedrijvenzone en opwaardering van verouderde bedrijfsgebouwen.
 • Door:
  • Het verkeer in de Zennestraat te optimaliseren en met mogelijk een knip voor het vrachtverkeer in de Stationstraat.
   Uit verschillende mogelijkheden kwam het gedeeltelijk verleggen van de Zennestraat als beste optie naar voor.
  • Realiseren van nieuwe publieke natuurparken in het centrum en rondom de bedrijvenzone.
   Zo kan eventuele hinder gemilderd worden en komt er ruimte om buiten te spelen.
  • Modernisering van de bedrijvenzone: verouderde bedrijfsgebouwen krijgen een nieuwe invulling en verduurzaming van het energieverbruik door de aanleg van een warmtenet.

Kernafbakeningen en PRUP

Meer weten over de kernafbakeningen Zennevallei en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw?

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Zennevallei met info over het strategisch project Zennevallei in

 • Beersel
 • Drogenbos
 • Halle
 • Sint-Pieters-Leeuw

 

 
Je ontvangt eerst nog een e-mail om je abonnement te activeren. Deze e-mail kan ook in je spam/ongewenst terechtkomen.

Partners

Meer weten over Strategisch Project Zennevallei?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

ruimtelijkeplanning [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.