Strategisch project Getestreek - OnverGETElijk!

Samen werken aan de uitbouw van een toekomstgerichte Getestreek: een klimaatrobuust waterlandschap, levenskrachtige dorpskernen, een hecht dorpsnetwerk, een integrale fietscultuur, een streek met onverGETElijke belevingswaarde en een productieve streek van morgen.

Snel naar

Algemene projectinfo

5 Klemtonen voor transitie

 1. In het 'Groene Spoor' versterken we het landschap, de landbouw en de biodiversiteit rondom de IJzerenweg en de Ravel, en passen we hier de functionele en recreatieve fietsverplaatsingen in.
 2. In ‘Robuuste Dormaalbeekvallei’ bouwen we de Dormaalbeekvallei uit tot een volwaardige groene ruggengraat, met aandacht voor natuur, landschap, landbouw en zachte recreatie.
 3. In ‘Waterlandschap’ werken we aan wateropvang, waterbuffering en waterkwaliteit.
 4. In ‘Dorpenlandschap’ versterken we de centrumfunctie van de dorpskernen.
 5. In ‘Voedsellandschap’ brengen we de landbouw en de voedselvoorziening dichter bij te mensen.

Dorpenlandschap: Studie Leefbare dorpen

Het deelproject “Leefbare dorpen Getestreek” wil een kader creëren om antwoorden aan te bieden op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Centraal staat de vraag hoe we de dorpen in de Getestreek leefbaar kunnen houden in het licht van de grote vraagstukken van vandaag zoals de bouwshift, ontharding, de mobiliteitstransitie, verdichting, klimaat...   

Waarom staan dorpen onder druk?   

 • Jarenlang verspreid bouwen rond en buiten de dorpskernen heeft de historische structuur aangetast: open ruimte werd ingenomen, handel en voorzieningen in de dorpskernen verdwenen richting de steenwegen, het dorpsplein en de schoolpoort werden parkeerterreinen en de ziel en identiteit van de dorpen ging verloren.
 • De maatschappelijke kost van deze tendens op vlak van klimaat, ruimte, sociale cohesie en infrastructuur is hoog en niet meer te verantwoorden.  

Met het juiste beleid kunnen mensen die een nieuwe woning zoeken zelf de keuze maken om in de dorpskernen te gaan wonen, en niet meer op plaatsen waar de open ruimte het belangrijkst is. Daarbij worden geenszins de huidige bewoners van linten of verkavelingen buiten de kern ‘verjaagd’ uit hun woning, maar wordt vermeden dat er daar nog nieuwe woningen bijkomen.   

Beleidskader

Het resultaat van de studie is een algemeen beleidskader, aangevuld met 19 dorpsbundels:

 • Het algemeen deel definieert 6 strategieën voor de Getestreek, en een kader voor verdichting in de dorpskernen.
 • Een dorpsbundel werd uitgewerkt voor 19 geselecteerde dorpskernen. Ze werken per dorp de 6 strategieën uit en bevatten een toekomstvisie met een aantal actie- en projectideeën om de hierboven vernoemde uitdagingen aan te pakken. Elke dorpsbundel houdt rekening met de historische context en bundelt kansen voor de mobiliteit, de woonontwikkeling, klimaatmaatregelen en voorzieningen.  

Bekijk alle documenten

Voor wie is het beleidskader bedoeld?

Voor iedereen met een hart voor de Getestreek! Dus niet alleen voor politici, wel voor iedere bewoner!

 • Als bewoner van de Getestreek kan je het beleidskader gebruiken wanneer je droomt over de toekomst van je dorp. Daarnaast kan je individueel of in groep, en binnen je eigen mogelijkheden, een bijdrage aan die toekomst leveren. Je kan de inrichting van je perceel aanpassen, andere mobiliteitskeuzes maken, lokaal consumeren of actief worden in het dorpsleven.
 • Eigenaars, ontwikkelaars en andere personen met (grote) plannen vinden in het beleidskader een aanzet voor een constructieve dialoog: wat is er mogelijk op het perceel en onder welke voorwaarden? Samen zorgen we ervoor dat overheden en eigenaars van bij het eerste ontwerp dezelfde taal spreken en dat bouwprojecten voor iedereen een meerwaarde betekenen.  

Hoe verder? Samenwerking en aanpak op maat.

De provincie, de zes gemeenten en het strategisch project gaan elk op hun eigen manier, maar steeds in samenwerking, verder met dit beleidskader.   

Elke gemeente kiest voor een eigen aanpak op maat om dit beleidskader te laten doorwerken in het beleid. Voor meer info kan je op termijn terecht op de gemeentelijke websites:

 • Geetbets - het beleidskader wordt gehanteerd als 'beleidsmatig gewenste ontwikkeling' in samenhang met de visie 'G'Bets 2.0'
 • Hoegaarden - het beleidskader wordt gehanteerd als visie op de dorpen, en de bepalingen rond meergezinswoningen worden gehanteerd als 'beleidsmatig gewenste ontwikkeling'
 • Landen - het beleidskader wordt gehanteerd als 'beleidsmatig gewenste ontwikkeling' in samenhang met het beeldkwaliteitsplan
 • Linter - het beleidskader wordt gehanteerd als 'beleidsmatig gewenste ontwikkeling'
 • Tienen - het beleidskader wordt gehanteerd als mogelijke visie op de dorpen
 • Zoutleeuw - het beleidskader wordt gehanteerd als 'beleidsmatig gewenste ontwikkeling' als onderdeel van een ruimer 'dorpenkompas' met daarin ook het strategisch woonontwikkelingsplan+, het dialoogkompas en een aantal verordeningen. Het dialoogkompas bevat een handig overzicht van hoe het beleidskader doorwerkt op een vergunningsaanvraag.   

Het strategisch project 'OnverGETElijk!' staat de gemeenten bij in de verdere realisatie van onderdelen en in de opmaak van visiedocumenten en beleidskaders.

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Dorpskernen Getestreek’

Voor de dorpskernen van de gemeenten Geetbets, Hoegaarden, Landen, Linter en Zoutleeuw is een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) in opmaak. Hierin worden een aantal elementen uit het beleidskader ‘Leefbare Dorpen’ verankerd.

Benieuwd naar de stand zaken? Raadpleeg alle documenten van het PRUP.

Activiteiten

Mobiliteit en verkeer
Natuur en milieu
Ruimtelijke planning
Lokale besturen

Wanneer

tot

 Waar

Provinciehuis Vlaams-Brabant

Provincieplein 1
3010 Leuven
België

Ontdek welke slimme oplossingen mogelijk zijn voor een betere mobiliteit in jouw gemeente.

Beleidsdocumenten, rapporten en brochures

Partners

Meer weten over Strategisch Project Getestreek?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

ruimtelijkeplanning [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.