Lokale Open Ruimte Trajecten

Om de twee dagen verdwijnt een hectare open ruimte in Vlaams-Brabant.

Wist je dat rivier- en beekvalleien, boscomplexen en landbouwgebieden samen een grensoverschrijdend netwerk vormen? Deze landschappelijke structuur vormt de zachte ruggengraat van onze dorpen en steden én is de zuurstof van onze leefomgeving. Belangrijk genoeg om die open ruimte te beschermen, toch?

Weten hoe jij het verschil maakt?

Snel naar

Ontvang tot € 50.000 onderzoeksbudget

Bescherm de kostbare open ruimte in jouw gemeente en bouw mee aan een robuust open ruimtenetwerk. Heb je als lokaal bestuur een open ruimte vraagstuk?

Stel jouw gemeente kandidaat en onderzoek een specifieke locatie. Met een onderzoeksbudget tot € 50.000 zet jij de eerste stappen naar een uitvoerend traject.

Waaraan moet jouw onderzoekscase voldoen?

Heb je als lokaal bestuur een concreet open ruimte vraagstuk? Dien jouw onderzoekscase in. Of het nu een ontwerpend onderzoek is, een onderzoek naar een planologisch instrument of een combinatie daarvan. Alles is mogelijk.

Je onderzoekscase past binnen een of meerdere thema's:

 • Grote natuurgehelen beschermen en versterken. Zo:
  • Maak je het openruimtenetwerk robuuster.
  • Vrijwaar je gebieden van ontwikkelingen die afbreuk doen aan ecologische kwaliteit.
  • Breid je natuurgehelen kwalitatief uit.
 • Groenblauwe dooradering van het grondgebied
  • Zowel door de bebouwde als onbebouwde ruimte.
  • Continuïteit geven aan grote natuurgehelen.
  • Ecosystemen vergroten en robuuster maken.
 • Vrijwaren en verduurzamen van het landbouwgebied door
  • Bouwvrije zones af te bakenen.
  • Agrarisch hergebruik te stimuleren.
  • Voorwaarden op te leggen zoals de omkeerbaarheid van het ruimtegebruik en het herstructureren van de ruimte via grondruil.

Benieuwd naar de inhoud van deze thema's en de mogelijke acties die hierbinnen vallen? Raadpleeg de inspiratienota:

Hoe dien je een onderzoekscase in?

 • Mail ten laatste 1 juni 2022 om 17 uur:
  • Maximum 2 bladzijden tekst + beeld- en kaartmateriaal van de onderzoekscase naar lokaleruimtetrajecten [at] vlaamsbrabant.be.
  • Vermeld zeker je gemeente en de naam van het projectidee.
  • Bestanden >8Mb stuur je best via een transfer-tool.
  • Ten laatste 15 juli 2022 ontvang je via e-mail bericht of je werd geselecteerd.
 • Werd jouw onderzoekscase geselecteerd? Dien ten laatste 15 september 2022 om 17 uur het uitgewerkte projectvoorstel met projectbegroting in via het aanvraagformulier op de website. Het projectvoorstel bevat een:
  • Beschrijving van het projectvoorstel
  • Gedetailleerde projectbegroting
  • Bewijs van volmacht of beslissing van het bevoegd orgaan voor het indienen van de aanvraag
 • Werd jouw uitgewerkt projectvoorstel gekozen? Dan krijg je:
  • Ondersteuning van een studiebureau, deels gefinancierd én volledig begeleid door de provincie Vlaams-Brabant.
  • Maximaal € 50.000 onderzoeksbudget (incl. btw). De provinciale bijdrage bedraagt maximaal 80% van de totale projectuitgaven.

Hoe beoordelen we je onderzoekscase en projectvoorstel?

Aspecten die we bij de eerste en tweede selectie in overweging nemen:

 • Het vernieuwend karakter van het open ruimte vraagstuk en de gekozen instrumenten(mix).
 • Reikwijdte en urgentie van de open ruimte opgave.
 • Toepassing van de themapakketten uit de inspiratienota.
 • Overdraagbaarheid van de resultaten of de methodiek naar andere gemeenten.
 • Impact op het behalen van de ruimtelijke doelstellingen uit het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.
 • Inpassing in het gemeentelijk ruimtelijk beleid.
 • Benodigd budget en beschikbare basisgegevens.
 • Participatieve benadering (bij bepaalde acties een noodzakelijke randvoorwaarde).
 • Actieve opvolging vanuit de stad of gemeente en inzet van participatie- en communicatiekanalen.
 • Engagementen naar uitvoering of implementatie van dit onderzoekstraject binnen een haalbare termijn.
 • Maximale thematische variatie.
 • Maximale geografische spreiding binnen de provincie.
 • Optimale inzet van het beschikbare budget.

Heb je nog een vraag over Open Ruimte Trajecten?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

lokaleruimtetrajecten [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.