Het eeuwige leven voor je landelijke kerk

Wil je graag een pop-up in jouw kerkgebouw maar kan je een financieel steuntje gebruiken? Stel je ten laatste 29 april 2021 kandidaat en ontvang een subsidie.

De provincie Vlaams-Brabant lanceert, in samenwerking met PARCUM, een oproep aan kerkfabrieken, gemeentebesturen en vzw’s in het arrondissement Halle-Vilvoorde.

Snel naar

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Per kerk is er maximum € 25.000 voorzien voor uitgaven die rechtstreeks te maken hebben met de realisatie van de pop-up herbestemming.

Wie kan een subsidie aanvragen?

 • Gemeentebesturen
 • Kerkbesturen
 • Vzw's

uit het arrondissement Halle-Vilvoorde.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Je voorziet een projectgroep waaraan alle belanghebbenden (beheerder kerkgebouw, eigenaar kerkgebouw, …) deelnemen.
 • Je test één of meerdere herbestemmingsoptie(s) uit in de vorm van een tijdelijke invulling.
 • Je informeert en consulteert de lokale gemeenschap gedurende het hele traject.
 • Je maakt een bestemmingsplan op voor de religieuze collectie op basis van een digitale inventaris.
 • Je vraagt een herinspectie van Monumentenwacht als het interieur- of exterieurrapport dateert van vóór 2018.

Wordt jouw kerk geselecteerd? Dan

 • Begeleidt PARCUM je met het behalen van bovengenoemde vereisten.
 • Start het project op 1 juni 2021 en loopt het tot het voorjaar 2022.
 • Voldoe je aan de volgende communicatieverplichting:
 • Vermeld je de Provincie Vlaams-Brabant en PARCUM op alle externe communicatie aan de hand van de logo’s op alle externe communicatie.
 • Maak je optimaal gebruik van de gemeentelijke en parochiale communicatiekanalen voor de communicatie over het pop-up traject.
 • Verantwoord je halfjaarlijks de uitgaven voor de realisatie van de pop-up aan de hand van een overzichtsdocument en bewijsstukken (facturen, rekeningen …). Hiervoor bieden we sjablonen aan. Aan het einde van de pop-up fase dien je een volledige eindafrekening in. Uitgaven gebeuren steeds in overleg met de PARCUM-begeleider.

Welke documenten moet je indienen?

Kandidaten mailen ten laatste 29 april 2021 om 9 uur onderstaande documenten naar kerkenoproepvlaamsbrabant [at] parcum.be:

Hoe verloopt de selectieprocedure?

Jouw kandidatuur is ontvankelijk als:

 • De aanvrager een gemeentebestuur, kerkbestuur of vzw is.
 • De belanghebbenden (eigenaar en beheerder kerkgebouw) zich engageren om de pop-up herbestemming samen te realiseren, al dan niet met nog andere partners.
 • Er een goedgekeurd kerkenbeleidsplan is waarin de kerk is aangeduid als te herbestemmen en er een algemeen akkoord bestaat om de kerk te herbestemmen.
 • De kerk gelegen is in landelijk gebied in het arrondissement Halle-Vilvoorde (dus niet in het centrum van een stad).
 • Het aanvraagdossier op tijd en volledig werd ingediend.
 • Mogelijks vragen we bijkomende info of organiseren we een plaatsbezoek.

Het is een pluspunt als je volgende documenten kan voorleggen:

 • Eén of meerdere concrete toekomstideeën.
 • Het engagement van lokale partners.
 • Een actuele en volledige inventaris die gedigitaliseerd is via Erfgoedplus.

Beoordeling:

 • De beoordeling van de projectdossiers en de selectie van de kerken gebeurt door een beoordelingscommissie waarin afgevaardigden van de provincie Vlaams-Brabant, PARCUM en het vicariaat Vlaams-Brabant zetelen.
 • De commissie streeft naar een goede geografische spreiding van de projecten. Binnen eenzelfde gemeente selecteren we maximum één kerk. Er worden maximum 5 kerken geselecteerd.

Hoe wordt de subsidie toegekend?

 • Eind mei 2021 laten we de projectindiener weten of de kandidatuur werd weerhouden.
 • PARCUM sluit een samenwerkingsovereenkomst af met de betrokken partijen.
 • Je ontvangt deze subsidie in verschillende schijven.
 • De uitbetaling van de eerste schijf van € 8.500 gebeurt na goedkeuring van het projectplan door PARCUM.
 • De uitbetaling van de tweede schijf van maximum € 8.500 gebeurt na indiening van een verslag van de uitgaven die tot dan toe werden gemaakt.
 • Het geld voor grote uitgaven vraag je apart aan na indiening van een door de projectgroep goedgekeurd bestek.

Heb je nog vragen over deze projectoproep?

 • Jonas Danckers (PARCUM)
 • kerkenoproepvlaamsbrabant [at] parcum.be
 • 016 40 60 73

Gepubliceerd op

10 februari 2021