Home  > Economie en landbouw  > Ondernemers en starters  > Subsidies  > Innovatiesubsidie

Innovatiesubsidie

Wat

Subsidie aan projecten waarin bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke actoren en/of overheidsinstellingen een structurele samenwerking aangaan met het oog op innovatie.

Onder innovatie wordt verstaan: experimentele ontwikkeling, zoals het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. Dit kan ook activiteiten omvatten die gericht zijn op de conceptuele formulering, de planning en documentering van alternatieve producten, procedés of diensten.

Wie

  1. Zowel publieke als private instellingen komen in aanmerking voor subsidie;

  2. De aanvrager werkt samen met verschillende actoren om de nodige knowhow en financiële draagkracht samen te brengen en een maatschappelijk draagvlak te creëren voor hun acties.

Procedure

Dien jouw subsidieaanvraag in uiterlijk op 15 oktober. Dit kan online. Vul de nodige gegevens in en laad het aanvraagformulier op.

Online aanvragen


Naar boven