Home  > Economie en landbouw  > Land- en tuinbouw  > Praktijkonderzoek en voorlichting  > Witloof  > Witloofonderzoek

Witloofonderzoek

Rassenonderzoek

In het Praktijkpunt Landbouw onderzoeken we verschillende eigenschappen van bestaande en nieuwe witloofrassen. Zowel de rassen bij hydro- als bij grondteelt volgen we op. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met andere praktijkcentra in binnen- en buitenland. De rassenlijst voor witloof passen we jaarlijks aan, aangevuld op basis van resultaten uit het rassenonderzoek en ervaringen in de praktijk. In onze rassenlijst vind je ook de rassengevoeligheid voor ziekten zoals Phytophthora en Sclerotinia.

Rassenlijst witloof 2020 [PDF, 2 blz, 362,76 KB]

Jouw witloofzaad in onze zadenbank

Ben je zelf teler en wil jij jouw telerselecties laten opnemen in onze zadenbank? Of ben jij een trotse afstammeling van een teler en heb jij nog zaden van een witloofras, hoe oud de zaden ook zijn?

Neem vrijblijvend contact op met Yannah Cornelis, projectmedewerker genetische diversiteit of bel 016 21 37 57.

Door de zaden op te nemen in de collectie:
  • blijven telerselecties bewaard onder optimale omstandigheden.
  • draag je bij aan de toekomst van ons witloof.
  • bied je ons de kans om oplossingen te vinden voor o.a. witloofziekten door wetenschappelijk onderzoek.

Bodem en plantenvoeding

Interreg Vlaanderen - Nederland

Leve(n)de Bodem
In de grensregio van Vlaanderen en Zuid-Nederland ervaart de landbouw een afname van de bodemkwaliteit, met nadelige gevolgen voor de gewasopbrengsten. Met het project Leve(n)de Bodem streven we naar een groter bodembewustzijn bij agrarische ondernemers. Doel:

  • betere vrijwaring van het producerend vermogen van de bodem
  • positieve effecten voor de waterkwaliteit, waterretentie en CO2-balans

Wens je bodemadvies op maat? Surf voor meer info naar www.levendebodem.eu

MAP-map
In maart 2016 lanceerde de overheid een sensibiliseringscampagne rond bemesting en waterkwaliteit onder de slogan “Zeg niet te gauw, ’t steekt niet zo nauw!”. Het initiatief kwam uit de land- en tuinbouwsector zelf. Alle info over MAP-man en de reeds verschenen artikels vind je op www.mapman.be.

Erosiebestrijding
Erosie leidt tot afname van de bodemkwaliteit, maar ook gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen gaan verloren. Deze stoffen komen terecht op naburige, stroomafwaarts gelegen percelen en in waterlopen. Om het erosie risico bij de witloofwortelteelt te verlagen sloten we in 2017 een project rond erosiebestrijding af. Lees onze bevindingen in onderstaand document.

Erosie aanpakken in witloofwortelteelt op ruggen is niet evident [PDF, 4 blz, 758,11 KB]

Gewasbescherming

Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen

Waarnemingen en waarschuwingen van de witloofmineervlieg en wollige slawortelluis
Ook dit jaar startten het Praktijkpunt Landbouw en Inagro het waarnemings- en waarschuwingssysteem voor de witloofmineervlieg en de slawortelluis op. Wekelijks sturen we een waarschuwingsbericht uit op basis van de waarnemingen op 20 percelen verspreid over Vlaanderen. Ben je als teler niet aangesloten bij de veilingcoöperaties? Schrijf je dan in bij het Praktijkpunt Landbouw en blijf op de hoogte van de tellingen. Meer info: Klaartje Bunkens, 016 21 37 57 of klaartje.bunkens@vlaamsbrabant.be.

Met het VLAIO- project, “Innovatie én praktijkimplementatie van waarnemings- en waarschuwingssystemen voor insectenplagen ter verduurzaming en internationalisering van de Vlaamse fruit- en groenteteelt” werken we aan een update van het huidige waarneming en waarschuwingssysteem. Extra informatie over dit project vind je via deze link: https://www.pcfruit.be/nl/geautomatiseerde-monitoring

Plaagbeheersing van ritnaalden
De bodeminsecten ritnaalden zorgen in verschillende regio's voor aanzienlijke schade op witloofpercelen. Via monitoring en beheersmaatregelen proberen we tot een duurzame controle te komen. De ritnaald, een keverlarve, is een plaaginsect in de Vlaamse akkerbouw. Door vraatschade in akkerbouwgewassen zoals witloofwortels, mais en aardappelen, veroorzaken de ritnaalden grote economische schade. De schade in Vlaanderen neemt de laatste jaren sterk toe. Samen met ILVO, Inagro en de Hooibeekhoeve wil het Praktijkpunt Landbouw deze plaag onder controle krijgen met het project "Sectorbrede geïntegreerde beheersing van ritnaalden", gesteund door het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Ritnaalden - Hoe kan je ze herkennen en bestrijden? [PDF, 7 blz, 1,70 MB] Ritnaalden doorboren het inkomen van de landbouwer [PDF, 4 blz, 303,50 KB] Artikel Proeftuinnieuws: Ontwikkeling Vlaams voorspellingsmodel ritnaalden. [PDF, 3 blz, 1,09 MB]

Teelttechniek

Optimalisatie houdbaarheid witloof
Een goede houdbaarheid is cruciaal om witloof aantrekkelijk te presenteren aan de consument. In de praktijk heeft het witloof in de winkel echter niet steeds de gewenste kwaliteit. Op basis van de evaluatie van de houdbaarheid van witloof en de werkwijze bij de witlooftelers, brengen we in kaart welke factoren de belangrijkste rol spelen in de evolutie van de kwaliteit in het handelskanaal.

Ontdooiregimes witloofwortels
Witloofwortels worden na de bewaring ontdooid in koelcellen. Er bestaan daar verschillende strategieën voor: met/zonder koeling en ventilatie of verschillende opstellingen van de palloxen. Dit heeft allemaal een effect op het energieverbruik en de kwaliteit van het daarna geforceerd witloof. Meer info in het artikel onderaan deze paragraaf.

Meer mogelijk met de nieuwe koelcellen
Het Praktijkpunt Landbouw heeft sinds voorjaar 2017 acht nieuwe koelcellen. Deze cellen gebruiken we voor de gewone bewaring van witloofwortels, maar ook om praktijkonderzoek op te zetten naar nieuwe bewaar- en ontdooiregimes.
Lees in onderstaand artikel over het potentieel van de nieuwe koelcellen.

Gelijkmatig witloofwortels ontdooien loont de moeite [PDF, 5 blz, 503,86 KB] Nieuwe koelcellen klaar voor witloofonderzoek [PDF, 2 blz, 385,06 KB]

Energie

Enerpedia 3.0
In het kader van Enerpedia 3.0 geven we landbouwers onafhankelijk advies bij energievragen.
Bij het Praktijkpunt Landbouw kan je gratis terecht voor:

  • Vragen over energiebesparing, energieproductie of energiegewassen
  • Een individueel begeleidingstraject met actieplan voor energiebesparing en voorafgaand een energieanalyse op je bedrijf

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Jasper Somers: 016 21 37 51 of jasper.somers@vlaamsbrabant.be.
Neem zeker ook een kijkje op dé agrarische energie-encyclopedie: www.enerpedia.be

Economie

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Witloofbarometer: verbetering van de rendabiliteit door optimalisatie van het bedrijfsmanagement op witloofbedrijven
De gemiddelde vergoeding voor het witloof ligt bij de meeste witloofproducenten onder de gemiddelde kostprijs. Vele productiemiddelen zijn de afgelopen jaren reeds geoptimaliseerd en gerationaliseerd met als doel de productiekostprijs te verminderen. Ondanks deze inspanningen zijn er nog knelpunten in de economische bedrijfsvoering. Het gebruik van de financieel-economische witloofbarometer zal witlooftelers ondersteunen bij het nemen van strategische en operationele beslissingen. Dit demonstratieproject wordt samen met ILVO, Inagro en Boerenbond uitgevoerd met ELFPO steun.

Ga naar de witloofbarometer van ILVO

Catalyst for Innovative Mechatronics in Agricultural Technology (CIMAT)

Interreg Vlaanderen-Nederland - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Onder het motto ‘Groter is niet altijd beter’ ging in het voorjaar van 2020 het Interreg-project CIMAT van start.
Samen met KU Leuven en het R&D-bedrijf Octinion – bekend van de aardbeiplukrobot, een wereldprimeur in 2019 – verkennen Vlaamse en Nederlandse onderzoekspartners de mogelijkheden van een autonoom werktuigplatform. Deze robot zoekt capaciteit door de tractorchauffeur overbodig te maken, want de werksnelheid en de werkbreedte zijn begrensd.
In Praktijkpunt Landbouw testen we de inzetbaarheid van het Octinion-platform voor mechanische onkruidbestrijding, tussen en bovenop de witloofruggen.

Witloofwortels: ook insecten lusten er wel pap van

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

In de witloofteelt zijn de geforceerde witloofwortels een restproduct. Onderzoek toonde echter aan dat de witloofwortels potentieel hebben als voeder voor de kweek van meelwormen. In het project “Witloofwortels: ook insecten lusten er wel pap van” brengen we de economische rendabiliteit van meelwormenkweek op witloofwortels in de witloofforceerruimtes in kaart. Dit doen we in samenwerking met de onderzoeksgroep Radius van Thomas More. Lees meer over het project, werkwijze en haalbaarheid in onderstaande documenten.

Witloofwortels: ook meelwormen lusten er pap van. [PDF, 2 blz, 457,59 KB] Draaiboek: insectenkweek op een witloofbedrijf [PDF, 40 blz, 2,31 MB] Haalbaarheidsstudie: insectenkweek op een witloofbedrijf [PDF, 34 blz, 2,07 MB]

Grondwitloof

Het aantal grondwitlooftelers daalde enkele jaren geleden verontrustend snel. Het PDPO-project ‘Vlaams-Brabants grondwitloof.EU!' bracht hierin verandering. Onderstaand vind je enkele artikels met resultaten van het project. De proeftuin engageert zich in de toekomst om de kennis van deze typisch Vlaams-Brabantse teelt niet verloren te laten gaan voor de jonge generatie.

Arbeidsorganisatie op een grondwitloofbedrijf [PDF, 2 blz, 2,03 MB] Duurzaam energiegebruik op een grondwitloofbedrijf [PDF, 2 blz, 2,16 MB] Brussels grondwitloof, een lekkernij van september tot mei [PDF, 2 blz, 1,72 MB]

Video: voorstelling werking Praktijkpunt Landbouw

Bekijk deze video via YouTube

Naar boven