Home  > Economie en landbouw  > Land- en tuinbouw  > Praktijkonderzoek en voorlichting  > Bodem-, water- en luchtkwaliteit  > Water en lucht

Water en lucht

Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting

Het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) werd op 7 juli 2011 opgericht als vzw door de erkende praktijkcentra, de Vereniging der Vlaamse Provincies en de landbouworganisaties Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en Bioforum.

De oprichting van de vzw vormt een flankerende en begeleidende maatregel bij het mestactieplan. Hierin staan ambitieuze doelstellingen met betrekking tot de oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit. Het is de bedoeling om de Vlaamse land- en tuinbouwers bij te staan bij de uitvoering hiervan.

De Vlaamse milieumaatschappij bepaalt de nitraatconcentratie aan de locaties van het MAP-meetnet oppervlaktewater. Deze worden afgetoetst aan de norm van 50 mg nitraat per liter.
Meetpunten waar die grens wordt overschreden, worden aangeduid als rode meetpunten. De doelstelling is om het percentage rode meetpunten te doen dalen.
Voor grondwater is er de doelstelling om het gemiddeld nitraatgehalte omlaag te krijgen. Rond slechte meetpunten of grondwatermeetputten wordt focusgebied afgebakend. Dit focusgebied zorgt mee voor de aanduiding van focusbedrijven die aan extra maatregelen onderworpen worden. Een verbetering in waterkwaliteit is dus voor iedereen positief.

Hoofdtaken CVBB

  • Waterkwaliteitsgroepen opstarten en opvolgen rond MAP-meetpunten waar de waterkwaliteit nog onvoldoende is. Hiervoor voert het CVBB in Vlaams-Brabant extra metingen van de nitraatconcentratie uit in 30 waterlopen.
  • Landbouwers sensibiliseren en/of begeleiden in afstroomgebieden van rode MAP-meetpunten
  • Individuele bedrijfsbegeleiding voor land- en tuinbouwers: advisering rond stikstofbemesting op perceelsniveau.

Het CVBB is actief over heel Vlaanderen. Per provincie zijn een coördinator en een aantal medewerkers aangesteld die de werking van het CVBB in hun provincie uitvoeren en sturen. Voor Vlaams-Brabant zijn er 4 CVBB-medewerkers. Zij zijn tewerkgesteld bij de Nationale Proeftuin voor Witloof (NPW) te Herent.

Bekijk hier het filmpje over de werking van het CVBB

Contactgegevens en website

  • CVBB Vlaams-Brabant - Nationale Proeftuin voor Witloof, Blauwe Stap 25 - 3020 Herent
  • Tel. 016 21 37 51
  • E-mail: cvbb@vlaamsbrabant.be

Adviseurs CVBB Vlaams-Brabant:

  • Simon Verreckt: 0496 81 04 18
  • Rutger Tallieu: 0496 81 04 29
  • Jasper Somers: 0497 64 16 61
  • Lise Vanhaeren: 0496 81 04 16

Lees de geschiedenis, cijfers en rapporten op de uitgebreide website van het CVBB.

Naar boven