Home  > Economie en landbouw  > Economisch beleid  > Co-financiering Europese streek-ontwikkelingsprojecten

Subsidie co-financiering Europese streekontwikkelingsprojecten

Wat

  • Het moet gaan om streekontwikkelingsprojecten die ingediend zijn of zullen worden in het Interreg - programma van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) of het Europees Sociaal Fonds (ESF).
  • Het project moet actie ondernemen in de provincie Vlaams-Brabant, en het moet een meerwaarde voor de provincie Vlaams-Brabant bevatten.
  • Het moet bovendien aansluiten bij het provinciaal economisch beleid of bij de prioriteiten van de streekpacten van Leuven of Halle-Vilvoorde (links naar de betreffende documenten vind je onderaan deze pagina).
  • De beoogde meerwaarde moet ruimer zijn dan het voordeel voor de individuele onderneming of organisatie, en zo bijdragen tot de economische streekontwikkeling van de provincie Vlaams-Brabant.
  • De subsidie bedraagt maximaal 25% van de totale (deel)projectkosten, goedgekeurd in het Europese subsidieprogramma én wordt beperkt indien de gecumuleerde subsidies meer dan 85% zouden bedragen.
  • Er is een eigen bijdrage van de aanvrager(s) van minimaal 15% vereist.

Wie

  • De subsidie kan toegekend worden aan publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instanties, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of publiek-private samenwerkingsverbanden.
  • De aanvrager dient over de nodige knowhow, financiële draagdracht en voldoende maatschappelijk draagvlak te beschikken voor zijn acties.
  • De aanvrager moet niet de trekker van het project zijn, maar kan ook als partner een subsidie ter cofinanciering van een deelproject van het overkoepelend project aanvragen.
  • Voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidiëring is dat de aanvrager rechtspersoonlijkheid bezit of een vereniging van rechtspersonen is.

Duur

Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2015 en geldt tot en met 30 juni 2023.

Procedure

De subsidieaanvragen kan je doorlopend indienen bij de dienst economie.

Online aanvragen

Naar boven