Home  > Economie en landbouw  > Detailhandel en handelskernversterking  > Detailhandel

Detailhandel

Detailhandel in Vlaams-Brabant: sterke kernen, toegankelijk aanbod

De provincie Vlaams-Brabant zet in op handelskernversterking als basis voor vitale steden en gemeenten. Doel is een toegankelijk, gevarieerd en kwalitatief basisaanbod detailhandel in de buurten en kernen, afgestemd op de noden van consumenten en inwoners. We streven dit doel na door:

 • de bestaande handelskernen te versterken om zo ervoor te zorgen dat elke inwoner van Vlaams-Brabant beschikt over een zo compleet mogelijk detailhandelsaanbod binnen een aanvaardbare afstand.
 • baanwinkellocaties en grootschalige detailhandel te concentreren.
 • in te spelen op relevante trends en ontwikkelingen.

De provincie ondersteunt jouw gemeente

Naast het subsidiereglement handelskernversterking, voorziet de provincie verschillende instrumenten die lokale besturen kunnen gebruiken om hun handelskernversterkend detailhandelsbeleid te sturen.

 • Locatus: De provincie schenkt elke gemeente vijf gratis licenties voor Locatus. In dit online winkeldatabestand vind je alle winkels en consumentgerichte, dienstverlenende bedrijven en leegstaande commerciële panden in Vlaanderen terug. Jaarlijks organiseren we een opleiding om Locatus onder de knie te krijgen. Ook evoluties van gemeentelijke detailhandelscijfers kan je verkrijgen op aanvraag.
   
 • Feitenfiches: Hoe ziet het lokale winkelaanbod eruit en wat is het leegstandspercentage in een gemeente? Deze gegevens over detailhandelsaanbod, over koopstromen, én demografische en socio-economische data brengen we per gemeente in kaart. Per gemeente voorzien we twee kant-en-klare rapporten. Via het dashboard detailhandel op provincies.incijfers.be krijg je met een simpele muisklik zicht op de belangrijkste detailhandelscijfers in je gemeente. Een uitgebreidere feitenfiche, enkel toegankelijk voor lokale besturen, bevat meer gedetailleerde gegevens over detailhandel.

 • Economische impact- en haalbaarheidsanalyses op basis van Retail Compass: Op aanvraag voeren we economische impact- en haalbaarheidsanalyses uit voor grootschalige detailhandelsontwikkelingen. Hiervoor hebben we toegang tot Retail Compass, een koopstromenmodel dat een beredeneerde inschatting maakt van de impact van grootschalige detailhandelsontwikkelingen.

 • Online netwerk lokale economie: Hoe gaan andere lokale besturen binnen de provincie om met bepaalde uitdagingen op het gebied van detailhandel? Via het online netwerk lokale economie beantwoorden ambtenaren lokale economie uit verschillende gemeenten elkaars vragen.

In de onderstaande folder krijg je nog eens een duidelijk overzicht van hoe de provincie haar lokale besturen ondersteunt in hun detailhandelsbeleid.

Folder: Zet vaart achter je detailhandel - 2017 [PDF, 2 blz, 1,64 MB]

Baanbrekend winkelen: een routeplan naar leefbare steenwegen

Een steenweg loopt doorheen meerdere steden en gemeenten, die allen te maken krijgen met een steenwegproblematiek. De crisis rond de Vlaamse steenwegen is voelbaar, en veel lokale beleidsmakers willen graag dat er iets gebeurt omtrent de verminderde leefbaarheid voor wonen, de onhoudbare druk op het vlak van mobiliteit, de verschuiving van het detailhandelsaanbod van kern naar steenweg, maar… Het geweer van schouder verleggen, vraagt soms ‘heldenmoed’.

Die moed en inzet hebben de gemeenten langs de N10 en N70 gehad. Samen met hun provinciebesturen zetten ze hun ambitie van een leefbare steenweg 2030 op de rails. Met steun van de Vlaamse overheid en van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ontwikkelden ze een toekomstbeeld voor twee steenwegen die met de problematiek van verlinting en ongecontroleerd uitzwermen van detailhandel geconfronteerd worden: de N10 tussen Aarschot en Lier, en de N70 tussen Antwerpen en Gent.

Bekijk op youtube ons filmpje over het EFRO-project 'Baanwinkels en gemeenten op één lijn', waarin we ons routeplan naar leefbare steenwegen ontwikkelden.

Bekijk op vrtNWS een korte reportage over het routeplan naar leefbare steenwegen. 

U kunt hieronder de verschillende visiedocumenten downloaden.

 

Baanbrekend winkelen - Algemeen rapport [PDF, 56 blz, 1,90 MB] Baanbrekend winkelen: N10 [PDF, 28 blz, 19,65 MB] Baanbrekend winkelen: N70 [PDF, 28 blz, 20,42 MB] Baanbrekend winkelen - Leidraad [PDF, 36 blz, 15,95 MB] Model voor vereveningsaanpak mbt. retail langs steenwegen [PDF, 51 blz, 3,18 MB]

Interprovinciale studie detailhandel: Vlaams-Brabants luik

De vijf Vlaamse provincies deden een interprovinciale studie met betrekking tot detailhandel. Het rapport voor Vlaams-Brabant van deze studie schetst de toestand van de detailhandel in onze provincie.

Het rapport bevat:

 • een algemene analyse van de socio-economische evoluties
 • een analyse van de vraagzijde van de detailhandelsmarkt en van het aanbod
 • conclusies vanuit deze bevindingen
 • een aanzet tot visieontwikkeling
 • een overzicht van beleidsacties en -instrumentarium

Je kan hieronder alle presentaties en documenten gratis downloaden.

Infographics detailhandel Vlaams-Brabant [PDF, 2 blz, 307,20 KB] Interprovinciale studie detailhandel - eindrapport Vlaams-Brabant [PDF, 88 blz, 2,14 MB] Interprovinciale studie detailhandel - kaartenboek Vlaams-Brabant [PDF, 23 blz, 2,26 MB] Interprovinciale studie detailhandel - bijlagenboek Vlaams-Brabant [PDF, 165 blz, 4,45 MB] Interprovinciale visie detailhandel [PDF, 20 blz, 2,14 MB]

Extra informatie

Contact

Dienst economie, Tel. 016 26 79 82, detailhandel@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Versterking handelskernen

Externe websites

Detailhandel Vlaanderen

Naar boven