Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Voor architecten en lokale besturen  > Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen

Wat is een stedenbouwkundige verordening?

Een stedenbouwkundige verordening legt bijkomende regels vast over de wijze waarop gebouwd kan worden. Deze verordening vormt een aanvulling op de regels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en geldt in heel Vlaanderen, de provincie of de gemeente.

Naar boven

Hemelwaterverordeningen

Wil je bouwen, herbouwen of uitbreiden?

Hou dan rekening met de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening over hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater.

De provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot verhardingen is in overeenstemming gebracht met de gewestelijke verordening.


Ga als volgt te werk:

  • Ga na of aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voldaan is: gebruik hiervoor de aanstiplijst van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening die je bij jouw stedenbouwkundige aanvraag voegt.
  • Om ook te voldoen aan de provinciale stedenbouwkundige verordening voeg je hieraan een verklaring toe over het gebruik van materialen bij de aanleg van verhardingen: het gebruik van niet-doorlatende verhardingen is slechts uitzonderlijk toegelaten mits motivatie.
Naar boven

Verordening overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen

Wil je een gracht of een onbevaarbare waterloop van 2e of 3e categorie overwelven of inbuizen om jouw perceel toegankelijk te maken? Hou er dan rekening mee dat deze werken vergunningsplichtig zijn. De provinciale stedenbouwkundige verordening "overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen" stelt hiervoor nadere regels vast.

Naar boven

Provinciale stedenbouwkundige verordening "overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen" [PDF, 7 blz, 57,45 KB] Provinciale stedenbouwkundige verordening verhardingen [PDF, 10 blz, 188,98 KB]

Publicaties

Hemelwater stedenbouwkundige verordeningen

Hemelwater

Vlaams-Brabander houden rekening met hemelwater bij verhardingen. Ontdek in deze brochure de geldende verordeningen.

Alle publicaties