Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Voor architecten en lokale besturen  > Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen

Wat is een stedenbouwkundige verordening?

Een stedenbouwkundige verordening legt bijkomende regels vast over de wijze waarop gebouwd kan worden. Deze verordening vormt een aanvulling op de regels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en geldt in heel Vlaanderen, de provincie of de gemeente.

Naar boven

Hemelwaterverordeningen

Wil je bouwen, herbouwen of uitbreiden?

Sinds 1 januari 2014 geldt hiervoor de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over regenwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater.

Op 24 juni 2014 heeft de provincieraad de 'provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot verhardingen' vastgesteld en zo de provinciale hemelwaterverordeningen in overeenstemming gebracht met de gewestelijke verordening. De aangepaste provinciale verordening moet nu nog worden goedgekeurd door de Vlaamse regering. In afwachting daarvan, blijven de oude verordeningen nog van toepassing.

Ga als volgt te werk:

  • Ga na of aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voldaan is: gebruik hiervoor de aanstiplijst van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening die je bij jouw stedenbouwkundige aanvraag voegt.
  • Om ook te voldoen aan de provinciale stedenbouwkundige verordening voeg je hieraan een verklaring toe over het gebruik van materialen bij de aanleg van verhardingen: het gebruik van niet-doorlatende verhardingen is slechts uitzonderlijk toegelaten mits motivatie.
Naar boven

Provinciale stedenbouwkundige verordening verhardingen (voorlopig vastgesteld 24-06-2014) [PDF, 8 blz, 192,43 KB]

Verordening overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen

Wil je een gracht of een onbevaarbare waterloop van 2e of 3e categorie overwelven of inbuizen om jouw perceel toegankelijk te maken? Hou er dan rekening mee dat deze werken vergunningsplichtig zijn. De provinciale stedenbouwkundige verordening "overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen" stelt hiervoor nadere regels vast.

Naar boven

Provinciale stedenbouwkundige verordening "overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen" [PDF, 7 blz, 57,45 KB]

Publicaties

Hemelwater stedenbouwkundige verordeningen

Hemelwater

Vlaams-Brabander houden rekening met hemelwater bij verhardingen. Ontdek in deze brochure de geldende verordeningen.

Alle publicaties