Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Voor architecten en lokale besturen  > Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen

Wat is een stedenbouwkundige verordening?

Een stedenbouwkundige verordening legt bijkomende regels vast over de wijze waarop gebouwd kan worden. Deze verordening vormt een aanvulling op de regels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en geldt in heel Vlaanderen, de provincie of de gemeente.

Hemelwaterverordeningen

Wil je bouwen, herbouwen of een gebouw uitbreiden?

Hou dan rekening met de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening over hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater.

Wil je een verharding aanleggen, heraanleggen of uitbreiden?
Hou dan rekening met de provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot verhardingen.
Ga als volgt te werk:

Provinciale stedenbouwkundige verordening verhardingen [PDF, 10 blz, 188,98 KB]

Verordening overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen

Wil je een gracht of een onbevaarbare waterloop van 2e of 3e categorie overwelven of inbuizen om jouw perceel toegankelijk te maken? Hou er dan rekening mee dat deze werken vergunningsplichtig zijn. De provinciale stedenbouwkundige verordening "overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen" stelt hiervoor nadere regels vast.

Provinciale stedenbouwkundige verordening "overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen" [PDF, 7 blz, 57,45 KB] Provinciale stedenbouwkundige verordening verhardingen [PDF, 10 blz, 188,98 KB]

Naar boven