Home  > Wonen en milieu  > Wonen en ruimtelijke ordening  > Voor architecten en lokale besturen  > Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen

Wat is een stedenbouwkundige verordening?

Een stedenbouwkundige verordening legt bijkomende regels vast over de wijze waarop gebouwd kan worden. Deze verordening vormt een aanvulling op de regels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en geldt in heel Vlaanderen, de provincie of de gemeente.

Naar boven

Hemelwaterverordeningen

Wil u bouwen, herbouwen of uitbreiden?

Sinds 1 januari 2014 geldt hiervoor de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over regenwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater.

De bestaande provinciale hemelwaterverordeningen over afkoppeling van hemelwater zullen aan de gewestelijke verordening aangepast worden binnen de 6 maanden. In de overgangsperiode moet zowel aan de gewestelijke als aan de provinciale verordeningen voldaan worden. Enkel wat betreft de materiaalkeuze bij het aanleggen van verhardingen is de provinciale verordening strenger.

Ga als volgt te werk:

  • Ga na of aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voldaan is: gebruik hiervoor de aanstiplijst van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening die u bij uw stedenbouwkundige aanvraag voegt
  • Om ook te voldoen aan de provinciale stedenbouwkundige verordening voegt u hieraan een verklaring toe over het gebruik van materialen bij de aanleg van verhardingen: het gebruik van niet-doorlatende verhardingen is slechts uitzonderlijk toegelaten mits motivatie.
Naar boven

Verordening overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen

Wil u een gracht of een onbevaarbare waterloop van 2e of 3e categorie overwelven of inbuizen om uw perceel toegankelijk te maken? Hou er dan rekening mee dat deze werken vergunningsplichtig zijn. De provinciale stedenbouwkundige verordening "overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen" stelt hiervoor nadere regels vast.

Naar boven

Provinciale stedenbouwkundige verordening "overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen" [PDF, 7 blz, 57,45 KB]

Nieuws

Overgangsperiode verordeningen hemelwater

Provincie Vlaams-Brabant - logo

Vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. Voor materiaalgebruik bij aanleg van verhardingen blijft de strengere, provinciale verordening van toepassing.

Alle nieuwsberichten