Home > Nieuws > Wonen en milieu

Aanstelling van externe deskundigen voor de samenstelling van de POVC (de Provinciale OmgevingsVergunningsCommissie). (17 februari 2017)

Oproep

De deputatie van Vlaams-Brabant wenst over te gaan tot de aanstelling van externe deskundigen voor de samenstelling van de  POVC (de Provinciale OmgevingsVergunningsCommissie).

Bekwaamheid

De deputatie wenst een deskundige en een plaatsvervanger aan te stellen op grond van hun bijzondere wetenschappelijke of technische bekwaamheid inzake ruimtelijke ordening, voor een periode van vier jaar. De deputatie wenst eveneens een deskundige en een plaatsvervanger aan te stellen op grond van hun bijzondere wetenschappelijke of technische bekwaamheid inzake milieu, voor een periode van vier jaar. De mandaten zijn telkens hernieuwbaar voor een periode van vier jaar.

Ruimtelijke ordening en milieu

De deskundige of zijn plaatsvervanger die is aangewezen op grond van zijn bekwaamheid inzake ruimtelijke ordening, zetelt in de POVC als de vergunningsaanvraag, het beroep of het verzoek of initiatief tot ambtshalve bijstelling betrekking heeft op stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden. De deskundige of zijn plaatsvervanger die is aangewezen op grond van zijn bekwaamheid inzake milieu, zetelt in de POVC als de vergunningsaanvraag, het beroep of het verzoek of initiatief tot ambtshalve bijstelling betrekking heeft op de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten of als het een vraag tot omzetting van een milieuvergunning als vermeld in artikel 390, §4, van het decreet van 25 april 2014, betreft.

Vergoeding en vergaderingen

De deskundigen en hun respectieve plaatsvervangers ontvangen een vergoeding van 100 euro per zitting van de POVC waarop zij aanwezig zijn.

De POVC zal gemiddeld 2 keer per maand vergaderen vanaf het voorjaar van 2017. De aangestelde deskundigen worden geacht elk dossier voor te bereiden en gedurende de ganse commissievergadering aanwezig te kunnen zijn.
De kandidaten moeten in volle onafhankelijkheid en op basis van hun expertise kunnen zetelen in de POVC.

Contact

Kandidaturen, vergezeld van een uitgebreid cv dat de bijzondere wetenschappelijke of technische bekwaamheid inzake milieu en/of ruimtelijke ordening aantoont, kunnen tot 10/03/2017  via mail worden bezorgd aan Hilde Torfs, directeur directie ruimte (hilde.torfs@vlaamsbrabant.be). 

Voor meer informatie kan u eveneens contact opnemen met Hilde Torfs op 016 26 75 61.

Extra informatie

Verwante pagina's

Vergunningen

Naar boven