Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Vergunningen  > Milieuvergunningen

Vergunningen - milieuvergunningen

Milieuvergunning voor bedrijven

Afhankelijk van de hinder die jouw bedrijf veroorzaakt, wordt het ingedeeld in drie categorieën.

 • Klasse 1: meest hinderlijke of risicovolle activiteit, milieuvergunning vereist
 • Klasse 2: minder hinderlijke of risicovolle activiteit, milieuvergunning vereist
 • Klasse 3: minst hinderlijke of risicovolle activiteit, enkel meldingsplicht

Indelingslijst van als hinderlijk beschouwde inrichtingen, bijlage 1 uit VLAREM I, website Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid [PDF]

Bedrijven ingedeeld in indelingsklasse 1 moeten hun milieuvergunning aanvragen aan de deputatie. Zoniet kunnen zij terecht bij het College van hun gemeente.

Met de milieuvergunningenwegwijzer kan je aan de hand van een simulatie te weten komen in welke hinderklasse jouw bedrijf valt en wat je moet ondernemen om met de milieuwetgeving in orde te zijn.

Bezwaar indienen als burger

Hoe dien je rechtsgeldig een bezwaar in tegen een milieuvergunningsaanvraag (Vlarem) klasse I, ingediend bij de deputatie?

Nadat het provinciebestuur de vergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard heeft, gaat de aanvraag naar de gemeente op wiens grondgebied de uitbating gelegen is. Deze gemeente organiseert het openbaar onderzoek. Eigenaars en gebruikers van de percelen in een straal van 100m rond de uitbating worden persoonlijk aangeschreven. Andere geïnteresseerden kunnen de organisatie van het openbaar onderzoek lezen op de aanplakborden van de gemeente (en in twee dag- of weekbladen) en een aanplakbord aan het terrein van de uitbating.

Om geldig te zijn moet het bezwaarschrift:

 • schriftelijk (hoeft niet aangetekend, e-mail kan wél aanvaard worden),
 • of mondeling aan de balie bij de gemeente,
 • ingediend worden binnen de termijn van 30 kalenderdagen,
 • bij de betrokken gemeente(n).

Voor concrete afspraken moet men contact opnemen met de gemeentelijke administratie.

De gemeente verzamelt alle bezwaarschriften en stuurt deze samen met het PV van "sluiting van het openbaar onderzoek" op naar de provincie. De provincie heeft dus alle bezwaarschriften ter beschikking na het openbaar onderzoek. De provincie moet deze bezwaren evalueren en er rekening mee houden bij het treffen van haar beslissing. Een bezwaarschrift dat enkel naar de provincie gestuurd wordt is ongeldig.

Beroep indienen als burger

Beroep indienen tegen een net door de gemeente afgeleverde vergunning
Hiervoor richt je een aangetekende brief aan de deputatie, Provincieplein 1, 3010 Leuven.
De brief moet vergezeld worden van:

 • een bewijs van betaling van dossiertaks (stort hiervoor 6,20 euro op rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 (375-1110990-31) van LNE Milieuvergunningen, met vermelding 'Vlarem-dossiertaks')
 • een attest van bekendmaking (te verkrijgen op je gemeentelijke milieudienst).

Beroep indienen tegen een net door de provincie afgeleverde vergunning
Hiervoor richt je een aangetekende brief aan de Vlaams minister van Leefmilieu p/a Vlaamse Overheid - Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.
De brief moet vergezeld worden van:

 • een bewijs van betaling van dossiertaks (stort hiervoor 6,20 euro op rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 (375-1110990-31) van LNE Milieuvergunningen, met vermelding 'Vlarem-dossiertaks'),
 • een attest van bekendmaking (te verkrijgen op jouw gemeentelijke milieudienst).

Beroep indienen tegen een net door de provincie of de Vlaams minister afgeleverde vergunning aan een bedrijf in beroep
In dit geval kan je enkel nog een zogenoemd schorsings- of annulatieberoep instellen bij de Raad van State, Aarlenstraat 94-102, 1040 Brussel.

Extra informatie

Contact

Externe websites

Naar boven