Home  > Vrije tijd en cultuur  > Erfgoed  > Ontsluiting Vlaams-Brabants erfgoed  > Projectsubsidies ontsluiting erfgoed

Projectsubsidies ter ontsluiting van erfgoed

Wat

LET OP: Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. In afwachting van een nieuw regionaal cultuurdecreet kan de culturele erfgoedsector gebruik maken van het transitiereglement dat de provinciale subsidiereglementen vervangt voor de overgangsperiode 2018 en 2019. Eerste indiendatum is 1 oktober 2017.

Meer info over de transitie naar Vlaanderen

Noteer de infosessie van 22 augustus over het transitiereglement in je agenda

Voor projecten ter ontsluiting van onroerend erfgoed kan je na 1 januari 2018 nog steeds terecht bij de provincie Vlaams-Brabant.

------------------------------


Deze projectsubsidies dienen om de erfgoedparticipatie in Vlaams-Brabant te stimuleren en te ondersteunen. Om in aanmerking te komen moet het project:

 • erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant ontsluiten
 • passen binnen het provinciale erfgoedbeleid en bijdragen tot erfgoedparticipatie in de provincie
 • innovatief zijn (b.v. gebruik van nieuwe ideeën, methodieken, processen,…) en/of een voorbeeldfunctie hebben voor de Vlaams-Brabantse erfgoedsector
 • duurzaamheid nastreven
 • inhoudelijk, logistiek en financieel haalbaar zijn
 • een goede afstemming en/of samenwerking met het lokale bestuur voorzien (voor organisaties die lokaal actief zijn) of met het lokale bestuur én het erfgoedveld (voor organisaties die bovenlokaal of landelijk actief zijn)

Het ‘Provinciaal reglement betreffende subsidies voor archeologische projecten in Vlaams-Brabant’ is in december 2016 afgeschaft. Projecten die publicaties, tentoonstellingen, educatieve projecten en cultuurtoeristische ontsluitingsprojecten in verband met archeologie beogen, kunnen een financiële ondersteuning krijgen via dit reglement.
Voor het bekostigen van opgravingen voorziet de Vlaamse overheid - in uitvoering van het onroerenderfgoeddecreet - enerzijds in de financiering via de mogelijkheid tot oprichting van een archeologisch solidariteitsfonds enerzijds en een premie voor buitensporige directe kost bij verplicht archeologisch onderzoekkosten anderzijds.

Wie

Kunnen een subsidie aanvragen:

 • natuurlijke personen.
 • gemeentelijke overheden.
 • autonome gemeentelijke overheidsbedrijven.
 • vzw’s.
 • projectverenigingen.
 • feitelijke verenigingen.
 • overige organisaties met rechtspersoonlijkheid en zonder winstoogmerk.

Procedure

Het aanvraagformulier volledig en correct digitaal invullen en ten laatste versturen

 • op 1 maart voor projecten die ten vroegste aanvangen in de tweede helft van het lopende jaar.
 • op 1 oktober voor projecten die ten vroegste aanvangen in de eerst helft van het daarop volgende jaar.

Online aanvragen

Nieuws

57.626 euro voor 9 erfgoedprojecten

De provincie Vlaams-Brabant gaf 57.626 euro aan 9 erfgoedprojecten in Aarschot, Averbode, Dilbeek, Kapelle-op-den-Bos, Kortenberg, Lennik en Leuven.

Alle nieuwsberichten

Publicaties

Subsidiereglement erfgoedontsluiting

Subsidiereglement erfgoed ontsluiting

Brochure over de mogelijkheden van de projectsubsidies ter ontsluiting van erfgoed in Vlaams-Brabant.

Alle publicaties

Naar boven