Home > Nieuws > Vrije tijd en cultuur

57.626 euro voor 9 erfgoedprojecten (20 december 2016)

9 erfgoedprojecten

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt 9 erfgoedprojecten in Aarschot, Averbode, Dilbeek, Kapelle-op-den-Bos, Kortenberg, Lennik en Leuven voor een bedrage van 57.626 euro.
Deze subsidies gaan naar projecten die historisch en archeologisch erfgoed onderzoeken, registreren of ontsluiten.

Ontsluiting van erfgoed

De provincie Vlaams-Brabant geeft 46.126 euro subsidies aan 8 erfgoedprojecten in Aarschot, Averbode, Dilbeek, Kapelle-op-den-Bos, Kortenberg, Lennik en Leuven.

  • De Werkgroep voor Aarschotse Geschiedenis, Documentatie en Informatie bereidt de publicatie van het oorlogsdagboek van Louis Nijs, een Aarschotse soldaat in de eerste wereldoorlog, voor.  Aan de publicatie zijn een academische zitting en een tentoonstelling verbonden. Hiervoor ontvangt de organisatie een subsidie van 2000 euro.
  • Heemkring Averbode bereidt een rijk geïllustreerde publicatie voor over het ontstaan en de ontwikkeling van jeugdbewegingen in Aarschot tussen 1945 en 1965 op basis van archiefonderzoek en mondelinge geschiedenis.  Naar aanleiding van de publicatie is een voordracht voor het grote publiek voorzien. Dit project, dat ook huidige jeugdbewegingen actief moet laten participeren, wordt ondersteund met 3000 euro.
  • De gemeente Dilbeek ontvangt 1126 euro voor het begeleidingstraject ‘Buurten met erfgoed’ dat het aanbiedt aan de scholen in het schooljaar 2016-2017. Erfgoedwerkers en leerkrachten lager onderwijs werken samen een project uit rond het erfgoed in de schoolomgeving.  
  • GC De Oude Pastorie van Kapelle-op-den-Bos wil het kunstwerk Prima Mater van Koenraad Tinel (enkele jaren geleden in permanent bruikleen gekregen van de provincie via het project Kunst op Komst) en de daarrond liggende site aan de kerk van Ramsdonk ontsluiten binnen een project rond herinneringseducatie voor jongeren.  Er wordt ook een link gelegd met de Dossinkazerne en het Fort van Breendonk.  Voor dit project ontvangt het GC een subsidie van 2000 euro.
  • Erfgoedhuis Kortenberg beschikt over een regionaal relevante iconografische collectie (foto’s, postkaarten, schilderijen, tekeningen,… op vlaggen en andere dragers).  Het gesubsidieerde project omvat de digitalisatie, inventarisatie en digitale publieksontsluiting van deze collectie.  Men zal ook nieuw materiaal verzamelen via een traject van publieksparticipatie.  Hiervoor stelt het provinciebestuur een subsidie van 7500 euro ter beschikking.  
  • Theater Tartaar (theater met en voor mensen met een verstandelijke beperking) uit Lennik bereidt een project voor rond het beeldend verwerken van het erfgoed van Pajottenland en Zennevallei.  Het traject met workshops wordt uitgevoerd door de Tartaaracteurs in samenwerking met leerlingen van een lagere school en kunstenaars. Hiervoor voorziet de provincie een subsidie van 12.000 euro. 
  • Stadsarchief Leuven ontvangt een subsidie van 12.500 euro voor de digitalisering van de regionale perscollectie (1773-1945) die door verzuring bedreigd is.  Dit moet resulteren in een digitale krantenkiosk die via een website de info online beschikbaar en doorzoekbaar maakt. De expertise inzake digitalisering en ontsluiting wil het stadsarchief op een bovenlokaal vlak inzetten voor andere culturele erfgoedcollecties in de provincie. 
  • Variaties vzw wil 48 reeds gedigitaliseerde geluidsopnames uit de provincie Vlaams-Brabant, met dialectopnames uit de jaren 1960-70, voorzien van schriftelijke samenvattingen en steekwoorden.  Verder wil de organisatie deze collectie onder de aandacht brengen van erfgoed- en cultuuractoren en zal ze verdere vormen van ontsluiting uitwerken.  Voor dit project ontvangt Variaties vzw een subsidie van 6000 euro.  

Eerstvolgende indiendatum: 1 maart 2017

Archeologische projecten

Het Regionaal Landschap Dijleland wil de voormalige stedelijke ijskelder van Leuven opgraven en ontsluiten. De ijskelder is mee beschermd als deel van de Eduard Remyvest en is eigendom van de stad Leuven. De subsidie van 11.500 euro zal aangewend worden om een geofysisch onderzoek te laten uitvoeren om de toegang aan de Brusselsepoort te lokaliseren via ground penetrating radar en voor de coördinatie en opvolging van het project door het Regionaal Landschap. 

! Vanaf 2017 zijn er geen aanvragen meer mogelijk voor deze projectsubsidies.
Het ‘Provinciaal reglement betreffende subsidies voor archeologische projecten in Vlaams-Brabant’ is afgeschaft. Voor publicaties, tentoonstellingen, educatieve projecten en cultuurtoeristische ontsluitingsprojecten in verband met archeologie kun je een financiële ondersteuning aanvragen via het reglement ‘Projectsubsidies ter ontsluiting van erfgoed’.
Voor het bekostigen van opgravingen voorziet de Vlaamse overheid - in uitvoering van het onroerenderfgoeddecreet - enerzijds in de financiering via de mogelijkheid tot oprichting van een archeologisch solidariteitsfonds enerzijds en een premie voor buitensporige directe kost bij verplicht archeologisch onderzoek anderzijds.
Meer info: www.onroerenderfgoed.be

Extra informatie

Contact

Dienst erfgoed, Tel. 016-26 74 79, erfgoed@vlaamsbrabant.be

Publicaties

Provinciaal subsidiereglement erfgoedontsluiting

Naar boven