Home  > Over de provincie  > Veiligheid  > Burenbemiddeling, administratieve sancties en rally's  > Gemeentelijke administratieve sancties

Gemeentelijke administratieve sancties

Gemeentelijke administratieve sancties GAS

Invoering van gemeentelijke administratieve sancties (GAS)
De wet van 13 mei 1999 (B.S. 10.06.1999) betreffende de invoering van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) geeft de gemeente meer armslag voor het voeren van een daadwerkelijk gemeentelijk handhavingsbeleid. Met deze wet wordt het mogelijk in de plaats van strafsancties ('politiestraffen') administratieve sancties te voorzien en op die manier een einde te maken aan een feitelijke straffeloosheid van overtredingen van gemeentelijke politieverordeningen.

Wat bepaalt de wet?
De wet bepaalt dat de schorsing of intrekking van een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning en de sluiting van een instelling door het college van burgemeester en schepenen worden uitgesproken. Het opleggen van de administratieve geldboete gebeurt door een ambtenaar aangewezen door de gemeente. De gemeente kan opteren voor een gemeentelijk of een provinciaal ambtenaar of een ambtenaar aangesteld in het kader van een interlokale vereniging.

Rol van de provincie Vlaams-Brabant
Zesenvijftig gemeenten hebben de afhandeling van hun gemeentelijke administratieve sancties toevertrouwd aan de provincie. De provincieraad heeft twee provinciale ambtenaren aangewezen voor het opleggen van de gemeentelijke administratieve geldboete. Zij staan ter beschikking voor de gemeenten die hierom verzoeken.

Info

Gemeentelijke Administratieve Sancties:

  • Federale overheid afdeling Vlaams-Brabant, dienst maatschappelijke veiligheid,
    Robert Delathouwer, tel. 016-26 78 40 en Kaat Boon, tel. 016-26 78 04, dmv.preventie@vlaamsbrabant.be
  • Juridische dienst provincie Vlaams-Brabant
    Johan Guillemyn, tel. 016-26 71 56 en Greet Van Eygen, tel. 016-26 71 51, gas@vlaamsbrabant.be

Extra informatie

Contact

Documenten

Jaarverslag 2015 van de dienst maatschappelijke veiligheid [PDF, 169 blz, 1,66 MB]

Naar boven