Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Vragen, inzagerecht en klachten  > Inzagerecht

Inzagerecht

Wat is inzagerecht?

Elke burger heeft inzagerecht in bestuursdocumenten die de provincie in haar bezit heeft.

 • Hij kan de informatie ter plaatse inzien.
 • Hij kan uitleg vragen.
 • Hij kan een kopie krijgen.
 • Hij kan onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf laten verbeteren of aanvullen.

Voor welke documenten geldt het inzagerecht?

Het inzagerecht geldt voor de bestuursdocumenten die het provinciebestuur in zijn bezit heeft. Je hoeft enkel een persoonlijk belang aan te tonen voor bestuursdocumenten die een waardeoordeel of een beoordeling bevatten over een persoon.

Welke documenten kan je niet inzien?

Er gelden enkele uitzonderingen. Als een uitzondering van toepassing is op je vraag, dan word je daarover verwittigd:
 • Documenten met informatie over het privé-leven.
 • Documenten met informatie die door een derde vrijwillig en vertrouwelijk aan de overheid is meegedeeld.
 • Onvolledige of onafgewerkte documenten.
 • Documenten in verband met de taken die de provincie uitoefent in opdracht van andere overheden. Dan gelden de uitzonderingen uit de toepasselijke wetgevingen.

Hoe dien je je aanvraag in?

Je richt je vraag schriftelijk (brief, e-mail, fax) aan de provinciegriffier. Onderaan deze pagina vind je de contactgegevens.
Of je kan naar het provinciehuis komen en je vraag laten noteren door een ambtenaar.
Beschrijf duidelijk welke documenten je nodig hebt. Je aanvraag mag niet onredelijk zijn of te algemeen geformuleerd zijn. In dat geval zal je gevraagd worden om je vraag opnieuw te formuleren.

Voor een vraag tot aanpassing of verbetering van je persoonlijke gegevens, leg je de nodige bewijsstukken voor.

Hoe verloopt de procedure?

Je krijgt antwoord binnen de 15 kalenderdagen na de registratie van je vraag bij het provinciebestuur. Die termijn kan - indien nodig - worden verlengd met 15 kalenderdagen.
Als je een vraag stelt over een bestuursdocument dat de provinciebestuur niet in het bezit heeft, dat wordt je vraag doorgestuurd naar de juiste instantie en brengen we je daarvan op de hoogte.

Hoeveel kost het?

Inzage en uitleg is gratis. Aanpassen of verbeteren van informatie is eveneens gratis. Voor kopieën moet soms betaald worden. Je ontvangt de documenten dan na betaling. Je wordt daarover verwittigd.

 • A4 zwart/wit: gratis tot 20 pagina's, daarna 0,05 euro per kopie.
 • A3 zwart/wit: gratis tot 10 bladzijden, daarna 0,10 euro per kopie.
 • Groter dan A3: 0,20 euro per kopie
 • Plannen: 2 tot 5 euro per m² (afhankelijk van kostprijs)
 • Andere dragers zoals bijvoorbeeld cd-rom, ...: tegen kostprijs

Je kan in beroep gaan

Je kan schriftelijk (brief, e-mail) in beroep gaan binnen de 30 kalenderdagen bij:

 • Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur en hergebruik van overheidsinformatie
  Afdeling openbaarheid van bestuur
  Departement Kanselarij en Bestuur
  Boudewijnlaan 30, bus 20
  1000 Brussel
  Tel. secretariaat: 02 553 57 25
  openbaarheid@vlaanderen.be
Naar boven