Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Vragen, inzagerecht en klachten  > Inzagerecht

Inzagerecht

Wat is inzagerecht?

Elke burger heeft inzagerecht in bestuursdocumenten die de provincie in haar bezit heeft.

 • Hij kan de informatie ter plaatse inzien.
 • Hij kan uitleg vragen.
 • Hij kan een kopie krijgen.
 • Hij kan onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf laten verbeteren of aanvullen.

Voor welke documenten geldt het inzagerecht?

Het inzagerecht geldt voor de bestuursdocumenten die het provinciebestuur in zijn bezit heeft. U hoeft enkel een persoonlijk belang aan te tonen voor bestuursdocumenten die een waardeoordeel of een beoordeling bevatten over een persoon.

Welke documenten kunt u niet inzien?

Er gelden enkele uitzonderingen. Als een uitzondering van toepassing is op uw vraag, dan wordt u daarover verwittigd:
 • Documenten met informatie over het privé-leven.
 • Documenten met informatie die door een derde vrijwillig en vertrouwelijk aan de overheid is meegedeeld.
 • Onvolledige of onafgewerkte documenten.
 • Documenten in verband met de taken die de provincie uitoefent in opdracht van andere overheden. Dan gelden de uitzonderingen uit de toepasselijke wetgevingen.

Hoe dient u uw aanvraag in?

U richt uw vraag schriftelijk (brief, e-mail, fax) aan de provinciegriffier. Onderaan deze pagina vindt u de contactgegevens.
Of u kunt naar het provinciehuis komen en uw vraag laten noteren door een ambtenaar.
Beschrijf duidelijk welke doucmenten u nodig hebt. Uw aanvraag mag niet onredelijk zijn of te algemeen geformuleerd zijn. In dat geval zal u gevraagd worden om uw vraag opnieuw te formuleren.

Voor een vraag tot aanpassing of verbetering van uw persoonlijke gegevens, legt u de nodige bewijsstukken voor.

Hoe verloopt de procedure?

U krijgt antwoord binnen de 15 kalenderdagen na de registratie van uw vraag bij het provinciebestuur. Die termijn kan - indien nodig - verlengd worden met 15 kalenderdagen.
Als u een vraag stelt over een bestuursdocument dat de provinciebestuur niet in het bezit heeft, dat wordt uw vraag doorgestuurd naar de juiste instantie en brengen we u daarvan op de hoogte.

Hoeveel kost het?

Inzage en uitleg is gratis. Aanpassen of verbeteren van informatie is eveneens gratis.  Voor kopiën moet soms betaald worden. U ontvangt de documenten dan na betaling. U wordt daarover verwittigd.

 • A4 zwart/wit: gratis tot 20 pagina's, daarna 0,05 euro per kopie.
 • A3 zwart/wit: gratis tot 10 bladzijden, daarna 0,10 euro per kopie.
 • Groter dan A3: 0,20 euro per kopie
 • Plannen: 2 tot 5 euro per m² (afhankelijk van kostprijs)
 • Andere dragers zoals bv. cd-rom, ...: tegen kostprijs

U kunt in beroep gaan

U kunt schriftelijk (brief, fax, e-mail) in beroep gaan binnen de 30 kalenderdagen bij

Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur
Boudewijnlaan 30 bus 20
1000 Brussel
Tel. 02-553 57 25
Fax 02-553 57 02
openbaarheid@vlaanderen.be

Extra informatie

Contact

Openbaarheid en inzagerecht, Tel. 016-26 71 03, openbaarheid@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Provinciegriffier

Externe websites

De Vlaamse website over openbaarheid van bestuur